Otvoreni natječaji za mjere IV.4. Prerada i II.2. Ulaganja u akvakulturu

2023-12-21

U Narodnim novinama broj 153/2023 objavljeni su natječaji za mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« i II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.


Rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu za oba natječaja su 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (od 20. prosinca 2023).


Mjera IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

Prihvatljivi troškovi:  nastali od 2. srpnja 2021. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu

Zahtjev se podnosi putem sustava FISHNET - Korisnički priručnik za pristup i korištenje sustava FISHNET

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 1.000.000,00 eura.

Pravilnik, dokumentacija i ostali prilozi se nalaze na poveznici: https://euribarstvo.hr/mjera-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-2/

Korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Intenzitet javne potpore: osnovni 50%, zadruga 60%, organizacija proizvođača 75%, a ako je lokacija ulaganja je na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo 85%

Prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju ulaganja u uspostavu novih i/ili osuvremenjivanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture:

 • smanjenje potrošnje energije i energetsku učinkovitost, uključujući potrošnju vode
 • obnovljive izvore energije
 • smanjenje utjecaja na okoliš, uključujući i smanjenje i sprječavanje onečišćenja, obradu otpada i pročišćavanje otpadnih voda
 • unaprjeđenje sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta
 • poboljšanje sljedivosti i kvalitetu proizvoda
 • preradu nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade
 • preradu ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.)
 • inovativne proizvode, procese, opremu ili sustave upravljanja i organizacije.

 

Mjera II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

Prihvatljivi troškovi: nastali od 1. siječnja 2021. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu

Zahtjev se podnosi putem sustava FISHNET - Korisnički priručnik za pristup i korištenje sustava FISHNET

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura.

Pravilnik, dokumentacija i ostali prilozi se nalaze na poveznici: https://euribarstvo.hr/mjera-ii-2-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu/

Korisnik mora biti nositelj dozvole za akvakulturu ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Intenzitet javne potpore: osnovni 50%, mikro, malo ili srednje poduzeće 60%, zadruga 60%, organizacija proizvođača 75%, a ako je lokacija ulaganja je na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo 85%

Prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju:

 • produktivna ulaganja u akvakulturu
 • diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi
 • poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca
 • ulaganja u smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti proizvodima akvakulture
 • obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja
 • diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.