Novosti
 

U Narodnim novinama 63/2022 objavljena su dva pravilnika koja zamjenjuju i nadopunjuju Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (NN 46/2019 ) koji je imao brojne izmjene (NN 41/2020; 94/2020; 48/2021,...