UREDBE EU

UREDBA (EU) br. 1380/2013

o zajedničkoj ribarstvenoj politici

 • ciljevi - članak 2
 • opća pravila pristupa vodama - članak 5
 • mjere očuvanja i održivog iskorištavanja morskih bioloških resursa - članak 7
 • višegodišnji planovi - članci 9-10
 • "atlas odbačenog ulova" - članak 14
 • obveza iskrcavanja - članak 15 
 • ribolovne mogućnosti - članak 16
 • upravljanje ribolovnim kapacitetom i registar flote - članci 21-24 
 • znanstvena osnova za upravljanje ribarstvom - članak 25
 • vanjska politika za ribarstvo  - članak 28
 • međunarodne ribarstvene organizacije - članak 29
 • akvakultura - članak 34
 • zajedničko uređenje tržišta - članak 35
 • kontrola i provedba - članak 36
 • savjetodavna vijeća - članak 43
 • pristup obalnim vodama - prilog I
 • gornje granice ribolovnog kapaciteta - prilog II
 • savjetodavna vijeća - prilog III


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1224/2009

o uspostavi sustava kontrole za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

 • povlastica za ribolov - članak 6
 • odobrenje za ribolov - članak 7
 • sustav za praćenje plovila - članak 9
 • nadzor ribolova - očevidnik o ribolovu - članak 14-16
 • iskrcajna deklaracija - članak 23
 • evidentiranje ulova i ribolovnog napora - članak 26 i 33
 • zabrana ribolova - članak 35-37
 • ribolovni kapacitet - članak 39
 • snaga motora - članak 39-41
 • nadzor višegodišnjih planova - članak 42
 • nadzor rekreacijskog ribolova - članak 55
 • kontrola tržništva, sljedivost, prva prodaja i vaganje - članak 56-68
 • organizacije proizvođača - članak 69-70
 • inspekcijski pregledi - članak 74
 • razmjena podataka - članak 109


Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontroleUredba Komisije (EZ) br. 517/2008 

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1967/2006 - "Mediteranska uredba"

o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

 • definicije ribolovnih alata - članak 2
 • zaštićena staništa - članak 4
 • zaštićena ribolovna područja  - članci 5-7
 • najmanje udaljenosti od obale i dubine korištenja ribolovnih alata - članak 13
 • postupak za donošenje tehničkih mjera u kontekstu planova za odbačeni ulov - članak 14a
 • postupak za utvrđivanje minimalnih referentnih veličina za očuvanje - članak 15a
 • rekreacijsko-sportski ribolov - članak 17
 • planovi upravljanja - članci 18-19
 • mjere kontrole za ulov ciljanih vrsta- članci 20-23 
 • tehnički uvjeti za dodatke i opremu povlačnih mreža koća - prilog I  

UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/259

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru


UREDBA (EU) 2019/1241 Europskog Parlamenta i Vijeća

o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera

od 20. lipnja 2019.

 • ciljane vrijednosti - članak 4
 • definicije alata - članak 6
 • ograničenja uporabe povlačnog ribolovnog alata  - članak 8
 • ograničenja uporabe mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža - članak 9

 • zabranjene vrste riba i školjaka  - članak 10
 • ulov morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova - članak 11
 • zaštita osjetljivih staništa - članak 12
 • minimalne referentne veličine za očuvanje - članak 13
 • pilot-projekti za izbjegavanje neželjenog ulova - članak 14
 • regionalne tehničke mjere - članak 15

 • selektivnost ribolovnih alata - članak 16
 • zabranjena područja radi zaštite agregacija nedoraslih riba i riba u mrijestu - članak 17

 • inovativni ribolovi alati - članak 20
 • mjere očuvanja prirode - članak 21
 • mjere u okviru privremenih planova za odbačeni ulov - članak 22
 • pilot-projekti za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova - članak 23 
 • znanstvena istraživanja  - članak 25
 • poribljavanje i premještanje - članak 26
 • specifikacije veličine oka mrežnog tega - članak 27

 • prerada na plovilu i ribolov pelagijskih vrsta  - članak 54a
 • postupanje s ulovom i istovar na plovilima za pelagijski ribolov - članak 54b
 • ograničenja uporabe opreme za automatsko sortiranje - članak 54c

 • zabranjene vrste za koje postoji zabrana ulova, zadržavanja na plovilu, prekrcavanja, iskrcavanja, pohrane, prodaje, izlaganja ili nuđenja na prodaju - Prilog I
 • mjerenje veličine morskog organizma - Prilog IV
 • minimalne referentne veličine za očuvanje, Sredozemno more - Prilog IX
 • mjere za smanjenje slučajnog ulova osjetljivih vrsta - Prilog XIII
 • morske ptice - DIO B
 • vrste za pokazatelje uspješnosti selektivnosti - Prilog XIV


Uredba (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća

o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu


Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218 

o registru ribarske flote Unije


Uredba (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća

o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna


Uredba (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u


Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća

o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva


Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1419/2013

o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1418/2013

o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture


PREPORUKA KOMISIJE

o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (2014/117/EU)


Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća

o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune


Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96

o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstvaUredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008

o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova


Uredba Komisije (EZ) br. 1010/2009

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008