Privremena obustava za srdelare i natječaj za otkup ribolovnih prava

2024-01-12

U Narodnim novinama broj 5/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine koji propisuje dodjelu potpore za obustavu ribolova plivaricom srdelarom u razdoblju od 17. siječnja 2024. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2024. godine u 24:00 u trajanju od 30 dana na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Osnovni uvjeti su, kao i do sad, minimalna ribolovna aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu i
najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje
dvije kalendarske godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 17. siječnja 2024. godine, a traje do 15. veljače 2024. godine. Zahtjev za potporu se popunjava i podnosi putem sustava FISHNET.


U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 5/2024 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I. 7. »Otkup ribolovnih prava«.

Predmet ovoga natječaja je otkup prava obavljanja ribolova sukladno Pravilniku o provedbi mjere I.7. "Otkup ribolovnih prava", a potpora se dodjeljuje vlasnicima ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za ribolov sljedećim ribolovnim alatima:

  • obalne mreže potegače tipa "migavica" ili "girarica", "oližnica" i "šabakun" za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2023. godine
  • okružujuće mreže plivarice oližnica, ciplarica, igličara i palamidara za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2024. godine
  • sjekirica za rezanje koralja temeljem Odobrenja za sakupljanje koralja s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za potporu i propisana obvezna dokumentacija koju je korisnik dužan dostaviti podnosi se u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostavlja na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: "Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. Otkup ribolovnih prava – ne otvarati"

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru ovog natječaja je 45 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", odnosno do 26. veljače 2024. godine.

Natječaj i pripadajući obrasci mogu se pronaći ovdje.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto.

Najviši iznos potpore koji se može ostvariti po korisniku (vlasniku ribarskog plovila) na temelju ovoga natječaja iznosi 400.000,00 eura.

Ribolovni alat se temeljem ove mjere potpore briše iz ribarske povlastice i fizički uništava ili trajno zbrinjava.

Ukupan iznos naknade za potegače i okružujuće mreže sastoji se od fiksnog iznosa naknade koji se dodjeljuje po autoriziranom ribarskom plovilu (19.900 eura) i fiksnog iznosa naknade koji se dodjeljuje po autoriziranom ribolovnom alatu (47.040 eura za svaki alat), na način da se ti iznosi zbrajaju. Fiksni iznos naknade po autoriziranom ribolovnom alatu dodjeljuje se onim plovilima
koja su od 1. siječnja 2018. godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu s ribolovnim
alatima koja su predmet potpore ostvarila najmanje 20 ribolovnih dana. »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu.

Detaljni opis metodologije kojom se došlo do ovih iznosa se nalazi u samom natječaju.

Naknada za otkup prava za korištenje alata za izlov crvenog koralja izračunava se prema formuli: Ukupni iznos naknade = 2.654,00 eura + (prosječna cijena crvenog koralja 67,50 eura * godišnja kvota za plovilo * 6)
Godišnja kvota za plovilo = dopuštena količina ulova u kilogramima po odobrenju po ribarskom
plovilu na godišnjoj razini određena sukladno Odluci za 2022. godinu.