Dodjela potpore u okviru mjera I.1. “Inovacije” i II.1. “Inovacije”

2021-05-05

Mjere potpora I.1 i II.1 su namijenjene razvoju inovacija u ribarstvu i akvakulturi, kao i u sektoru prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva. Aktivnosti koje će biti sufinancirane moraju imati utjecaj na sektor ribolova ili na sektor akvakulture, a što potvrđuje znanstveno tijelo.

Prihvatljive aktivnosti za mjeru I.1. Inovacije (u ribarstvu i preradi) su:

- koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, i

- koje se provode s ciljem:

a) razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

b) razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

- nove metode i tehnike podrazumijevaju metode i tehnike koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

- nova oprema podrazumijeva opremu koju korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova; iznimno, nova oprema ne podrazumijeva standardnu opremu za ribarsko plovilo, neovisno da li je korisnik istu primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova ili nije.

- novi proizvodi podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

- novi sustavi podrazumijevaju sustave koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

- razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno unaprjeđenih i poboljšanih metoda i tehnika, opreme, proizvoda i sustava moraju imati utjecaj na sektor ribolova, a što potvrđuje znanstveno tijelo

Prihvatljive aktivnosti za mjeru II.1. Inovacije (u akvakulturi) su:

- koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, i

- koje se provode s ciljem:

a) razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje

b) razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili unaprjeđenih postupaka i/ili novih ili unaprjeđenih upravljačkih i organizacijskih sustava

e) ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

- nove akvakulturne vrste podrazumijevaju vrste koje korisnik nije imao u uzgoju u zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

- novi proizvodi podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti akvakulture.

- novi postupci odnosno novi upravljački i organizacijski sustavi podrazumijevaju postupke odnosno sustave koje korisnik nije primjenjivao u djelatnosti akvakulture od početka obavljanja djelatnosti akvakulture.

- aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju imati utjecaj na sektor akvakulture, a što potvrđuje znanstveno tijelo

Dodatna dokumentacija

Ugovor/sporazum ili drugi odgovarajući dokument sklopljen sa znanstvenim tijelom

Pojašnjenje: U slučaju da korisnik nije znanstveno tijelo, a samostalno provodi aktivnosti na temelju Pravilnika i ovoga natječaja ili ih provodi u suradnji sa znanstvenim tijelom, isti je dužan osigurati potvrđivanje rezultata tih aktivnosti, tj. operacije u cijelosti, od strane znanstvenog tijela, a što je obvezan dokazati ugovorom/sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija za znanstveno tijelo s kojim se provodi operacija i/ili koje potvrđuje rezultate, ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu odnosno potpunog zahtjeva za potporu

Pojašnjenje: Znanstveno tijelo mora biti registrirano u Republici Hrvatskoj za obavljanje znanstvene djelatnosti te posjedovati važeću dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti i biti upisano u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi središnje tijelo državne uprave Republike Hrvatske nadležno za znanost i obrazovanje. Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku odnosno ispis s elektroničkim potpisom


Poveznice za ostale informacije o mjerama: