Državna potpora u ribarstvu – COVID-19, rok 15. travnja

2022-04-01

U Narodnim novinama broj 40/2022 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19.


Rok za predaju zahtjeva za potporu je 15. travnja 2022. godine.  Dokumentacija se nalazi na mrežnim stranicama Uprave ribarstva: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5222


Potpora se dodjeljuje za sljedeće sektore ribarstva i akvakulture:

a) gospodarski ribolov na moru

- mali priobalni ribolov

- ribolov ribarskim plovilima u segmentima DTS i PS

- ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru

b) akvakultura

- uzgoj školjkaša

- ostali segmenti akvakulture

c) prerada proizvoda ribarstva i akvakulture.


Uvjeti za dodjelu potpore:

  • korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu ILI ako korisnik ne ostvaruje pad prihoda/primitaka, poteškoće zbog COVID-19 mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično
  • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u 2021. godini
  • ribarsko plovilo mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u 2021. godini, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune
  • za akvakulturu je potrebno da je proizvodnja i prodaja evidentirana u skladu s prikupljanjem statističkih podatka u akvakulturi
  • za preradu - korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva

Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

Najviši iznos potpore po jednom poduzetniku koji se može ostvariti na temelju ovoga Pravilnika je 120.000,00 eura, ali uzimajući u obzir da ukupan iznos primljenih COVID potpora ZA RIBARSTVO iz 2020te i 2021. godine ne smije prelaziti 345.000,00 eura.


IZRAČUN POTPORE

Segment malog priobalnog ribolova:  Potpora (kuna) = 8.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

  • Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
  • Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

Segment koće, rampon, potegače i plivarice:

Za DTS segment: Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 120,00 kuna (osnovna potpora se množi s postotnim koeficijentom kao što je navedeno niže!)

Za PS segment: Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 80,00 kuna (osnovna potpora se množi s postotnim koeficijentom kao što je navedeno niže!)

Broj ribolovnih dana podrazumijeva broj ribolovnih dana ostvarenih u 2021. godini i to ostvarenih u DTS segmentu u slučaju potpore za DTS segment odnosno u PS segmentu u slučaju potpore za PS segment. U obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 18 metara, a manje od 24 metra (≥ 18 < 24 m): Potpora (kuna) = 80 % osnovne potpore

Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 24 metra (≥ 24): Potpora (kuna) = 60 % osnovne potpore

Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 6 metara, a manje od 12 metra (≥ 6 < 12 m): Za ribarska plovila u PS i DTS segmentu, podsegmentu plovila duljine preko svega jednake ili veće od 6 metara, a manje od 12 metra (≥ 6 < 12 m), potpora se izračunava na jedan od sljedećih načina, a koji odabire korisnik kod podnošenja Zahtjeva za potporu:

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

ili

Za DTS segment: Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 120,00 kuna

Za PS segment: Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 80,00 kuna


Ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru (članak 3. točka a) alineja 3. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, ostalim segmentima gospodarskog ribolova na moru smatraju se svi ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru koji nisu mali priobalni ribolov niti ribolov u segmentima DTS i PS (napomena: gospodarski ribolov na moru ne obuhvaća mali obalni ribolov)

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika


Akvakultura

Segment uzgoja školjkaša

Za izračun potpore pod ovom točkom, segmentom uzgoja školjkaša smatra se kada korisnik obavlja isključivo djelatnost akvakulture i to isključivo uzgoj školjkaša.

Potpora (kuna) = 8.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

Ostali segmenti akvakulture 

Za izračun potpore pod ovom točkom, ostalim segmentima akvakulture smatraju se segmenti slatkovodne akvakulture i marikulture izuzev slučajeva segmenta uzgoja školjkaša odnosno kada korisnik obavlja isključivo djelatnost akvakulture i to isključivo uzgoj školjkaša.

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika


U slučaju korisnika koji uz akvakulturu obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture, zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture 

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

U slučaju korisnika koji uz preradu proizvoda ribarstva i akvakulture obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture, zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.


Dokumentacija za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19 (rok za prijavu do 15. travnja 2022. godine):