e-savjetovanje za prijedlog dodjele potpore za kompenzaciju štete zbog rata u Ukrajini

2022-10-31

Na e-savjetovanju se nalazi Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija".

Ovim Pravilnikom se propisuje dodjela mjere potpore - naknade za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

Korisnici potpore će biti gospodarski subjekti u ribarstvu iz sektora:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) akvakulture

c) prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.


Razdoblje za koje se dodjeljuje potpora, kao i izračun potpore nisu poznati, jer će biti definirani Natječajem. Poznati su uvjeti koje će morati ispuniti ribari, a to je minimalna ribolovna aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine), kao i minimalna količina prodanog ulova od 500 kg ili minimalna vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune .

E-savjetovanje je otvoreno do 04.11.2022. godine.