Još dva pravilnika na e-savjetovanju

2023-08-22

Od 21. kolovoza su na e-savjetovanju otvorena još dva pravilnika iz područja morskog ribarstva.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2023. godini - otvoreno do 4. rujna

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu - otvoreno do 19. rujna


Prijedlog za prostorno i vremensko ograničenje ribolova pridnenom koćom za 2023. godinu je isti kao što je bio u 2022. godini. Predlaže se zabrana ribolova koćom u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata, uz iznimku dijela podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku te podzone E2.

Karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem:

Prijedlog izmjena Pravilnika o malom obalnom ribolovu (NN 17/2018) se odnosi na izmjenu mjerenja veličina oka mreža stajačica.


Podsjećamo, prema pravilniku, u obavljanju malog obalnog ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. Do dvije jednostruke mreže stajaćice veličine oka mrežnog tega od 8 milimetara do 32 milimetra, najmanje visine 4 metra, a najviše 10 metara, ukupne duljine do 200 metara

2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada

3. Osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete – do dva (2) komada

4. Udičarski ribolovni alati:

  • odmet, ukupno do dva (2) komada
  • kančenica, ukupno do dva (2) komada
  • povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada
  • povraz s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada
  • stajaći parangal, do dva komada s ukupno do stopedeset (150) udica.

5. Naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada.

U obavljanju malog obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda) samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme.

Temeljem Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017, 14/2019, 30/2023, članak 22.), mali obalni ribolov je ograničen na tri susjedne ribolovne podzone. U malom obalnom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti, odnosno sakupiti ukupno do pet kilograma ribe i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojom se premašuje dopuštenih pet kilograma te je zabranjen ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), lov velikih rakova te sakupljanje koralja i spužava.