Krajem 2023. godine planira se objava novog Zakona o morskom ribarstvu

2022-10-14

Na e-savjetovanju se nalazi Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu u kojem je naveden novi Zakon o morskom ribarstvu, planiran za IV. tromjesečje.

U obrascu prethodne procjene su navedeni razlozi potrebe objave novog zakona.

Navedeno je kako važeći Zakon o morskom ribarstvu zahtijeva značajnu doradu, kako bi se stvorio okvir za provedbu svih obaveza koje proizlaze iz rezultata rada regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu i pravne stečevine EU koja se neprestano nadograđuje. Obzirom da se radi o značajnim izmjenama koje će zahvatiti više od polovice postojećih članaka, potrebno je donijeti novi Zakon.

Od izmjena planira se sljedeće:

 • unaprijediti normativni dio Zakona radi osiguravanja provedbe Zajedničke ribarstvene politike u svim njenim segmentima.
 • uvesti nove definicije pojmova ili pojasniti postojeće definicije kako bi temeljni pojmovi bili dovoljno detaljno razrađeni i kao takvi se na jedinstven način primjenjivali u kontekstu podzakonskih akata. Za sve oblike ribolova, Zakonom je potrebno prepoznati vrste ribolovnih alata koje je dozvoljeno koristiti te vrste riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti. Ipak, Zakonom je potrebno ostaviti i prostora za implementaciju inovativnih rješenja u tom smislu, posebno u dijelu ciljanog ribolova stranih i invazivnih vrsta.
 • pojasniti nadležnosti po pitanju upravljanja ribolovom u zaštićenim područjima te ujednačiti princip izdavanja dozvola za sportski i rekreacijski ribolov u takvim područjima.
 • unaprijediti dio Zakona koji se odnosi na nadležna tijela, posebno dio koji se odnosi na provedbu znanstvenih istraživanja te urediti donošenje Planova upravljanja u skladu s cjelokupnom pravnom stečevinom EU.
 • uvesti intervencije u sustav upravljanja kvotama te sustave upravljanja povlasticama i odobrenjima. U novom je Zakonu potrebno na odgovarajući način adresirati i ujednačiti pitanje plaćanja naknade za obavljanje ribolova te dodatno urediti odredbe o ribolovu na označnim mjestima kao i odredbe o sakupljanju morskih organizama za daljnji uzgoj.
 • u dijelu Zakona kojim se uređuje gospodarski ribolov na moru potrebno je upotpuniti popis elemenata koji se razrađuju podzakonskim aktima, propisati uvjete za prijenos alata te dodatno razraditi odredbe koje se odnose na pohranu povlastice. Osim toga potrebno je ujednačiti postupke za izdavanje odobrenja za ribolov. Nadalje, potrebno je revidirati odredbe za mali obalni ribolov obzirom da je propisani sustav tranzicije u potpunosti proveden.
 • dodatno urediti sportski i rekreacijski ribolov te osigurati provedbu dodjele kvote na nacionalnoj razini za plavoperajnu tunu u sklopu ovih segmenata ribolova. K tome, trebaju se upotpuniti odredbe kojima se reguliraju natjecanja, posebno u smislu uloge ministarstva u proceduri raspodjele kvote.
 • dodatno razraditi regulaciju znanstvenog ribolova kako bi se precizno definiralo postupanje s ulovom i kako bi se razradile procedure izdavanja Rješenja.
 • dodatno razraditi pitanje upravljanja kapacitetom ribarske flote te je potrebno dodatno raspisati odredbe o raspolaganju državnim dijelom kapaciteta.
 • izmjene u dijelu uspostave sustava iskrcajnih mjesta kao i u samom iskrcaju.
 • obuhvatiti problematiku zaštite bioraznolikosti posebno kroz uređivanje postupanja sa slučajnim ulovom osjetljivih vrsta i općenito, neželjenim ulovom i prilovom te je k tome potrebno stvoriti zakonski temelj za regulaciju iskorištavanja osjetljivih vrsta čije je iskorištavanje dozvoljeno te s time povezano donošenje Akcijskih planova.
 • regulirati sustav promatrača te prepoznati na odgovarajući način sve kategorije promatrača sukladno međunarodnom pravnom okviru te stvoriti temelj za provedbu njihovih obaveza kao i provedbu njihove edukacije. Osim toga, potrebno je uspostaviti temelj za identifikaciju plovila koja na godišnjoj razini sudjeluju u znanstvenom monitoringu.
 • regulirati pokrivenost flote sustavima za praćenje i elektroničko bilježenje podataka, potrebno je proširiti zakonski okvir na način da se obuhvate dodatni segmenti flote, ali i stvore preduvjeti za aplikaciju novih tehnologija.
 • doraditi odredbe koje se odnose na držanje ribolovnih alata i opreme na plovilima na način da se dodatno pojasni ovo pitanje u kontekstu ribolova u zaštićenim područjima.
 • revidirati sustav teških prekršaja te općenito unaprijediti odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor i uskladiti prekršajne odredbe s normativnim dijelom Zakona.
 • dodatno pojasniti odgovornosti nadležnih tijela u kontekstu godišnjih planova prikupljanja podataka u ribarstvu te njihove statističke obrade i korištenja.
 • definirati da se za određene kategorije ribarskih plovila od određenog datuma uvodi obvezna elektronička dostava podataka o ulovu u određenim kategorijama ribolova prema utvrđenoj metodologiji u definiranim rokovima.
 • pojednostavniti i redefinirati postupak registracije, statusa i kategorije prvih kupaca proizvoda ribarstva te unaprijediti postojeća normativna rješenja u području stavljanja na tržište, vaganja, prodaje, prijevoza i sljedivosti proizvoda ribarstva.
 • unaprijediti postojeća normativna rješenja u područjima propisa koja su se u trenutnoj provedbi pokazala neodgovarajućima. Nomotehničkom doradom u odnosu na važeći tekst Zakona propis će se učiniti jasnijim i preciznijim, otklonit će se uočena pogrešna navođenja i numeracija pojedinih članaka te otkloniti nejasnoće koje prate primjenu pojedinih odredbi.