Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

2021-03-02

U Narodnim novinama br. 20/2021 (oglasnom dijelu) objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 14/21.


Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 1. srpnja 2021. godine.

Korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Potpora se dodjeljuje za ulaganja na području Republike Hrvatske, korisnicima registriranima za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Jedan korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu na temelju ovoga Natječaja.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna.

Osnovni intenzitet potpore je 50%, a ukoliko operaciju provodi ribarska zadruga 60%, odnosno organizacija proizvođača 75%.

Prihvatljivi su i ranije nastali troškovi, nakon 2. srpnja 2019. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. Pravilnika, troškova plaćenih gotovinom i troškova rabljene opreme.

U svrhu dokazivanja financijske i ekonomske održivosti ulaganja, korisnik je obvezan izraditi poslovni plan te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju definiranu prilogom Zahtjeva za potporu.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture (proizvodi navedeni u Prilogu II. Pravilnika).

Prihvatljiva ulaganja su:

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju
 • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 • štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada
 • unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta
 • podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi
 • su u vezi s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade
 • su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.)
 • rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Prihvatljivi troškovi su:

 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda
 • kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Od ostalih pojmova važno je da: nisu prihvatljivi troškovi plaćeni gotovinom, troškovi rabljene opreme, da operacija ne smije biti završena, a prihvatljivi su i ranije nastali troškovi, nastali od 2. srpnja 2019. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. Pravilnika.

»Proizvodi ribarstva i akvakulture« - proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika

»Skladišni prostori« - prostori koji se koriste za skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture, bilo iz primarne proizvodnje ili prerade kao i opreme/alata koji su vezani za djelatnost prerade

»Specijalizirana vozila« - vozila namijenjena za prijevoz vlastitih proizvoda te vozila koje se koriste u prerađivačkim pogonima

Ako operacija zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, te ako operacija zahtijeva provedbu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita prirode, postupci se moraju provesti prije ulaganja.