Natječaj za mjeru II.9. »Prijelaz na ekološku akvakulturu«

2021-12-26

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 142/2021 objavljen je natječaj za mjeru II.9. »Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu«.

Natječaj se odnosi na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. »Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu« (NN 32/2021).

Predmet potpore je sufinanciranje prijelaza s konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu i/ili pripreme za sudjelovanje u EMAS-u s ciljem promicanja razvoja ekološke akvakulture ili akvakulture koja učinkovito koristi energiju.

Korisnik potpore je nositelj dozvole za akvakulturu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 1. lipnja 2021. do isteka razdoblja prijelaza na ekološku akvakulturu odnosno do odobrenja prijave za registraciju/upisa u registar organizacija u sustavu EMAS, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 600.000,00 eura.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 15. veljače 2022. godine.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. veljače 2024. godine.

Osnovni intenzitet potpore je 50%, ali ako operaciju provodi organizacija proizvođača potpora je 75%. Najveći intenzitet potpore od 85% mogu ostvariti uzgajivači za lokacije uzgajališta na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo.

Obrasci i dokumenti vezano za ovu mjeru se nalaze na poveznici: https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-9-prijelaz-na-sustave-za-okolisno-upravljanje-i-reviziju-te-na-ekolosku-akvakulturu/

Prihvatljivi troškovi u okviru aktivnosti prijelaza sa konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu su dodatni troškovi nastali u svrhu ispunjavanja zahtjeva za ekološku akvakulturu odnosno za upis u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, od početka razdoblja prihvatljivosti koje se definira Natječajem do isteka razdoblja prijelaza, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine, koji uključuju troškove proizvodnje te troškove aktivnosti stručne kontrole i certifikacije. Za aktivnosti prijelaza sa konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu, korisnik je dužan obvezati se poštovati zahtjeve ekološke akvakulture najmanje pet godina od upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Pojam "ekološke akvakulture" je opisan u Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu.

Sažetak osnovnih pravila ekološke akvakulture je naveden u članku 15. ove Uredbe:

Pravila proizvodnje životinja akvakulture

1. Osim općih pravila proizvodnje iz članka 11. na proizvodnju životinja akvakulture primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) s obzirom na podrijetlo životinja akvakulture:

i. ekološka akvakultura temelji se na uzgoju mlađi koja potječe od ekološki uzgojenog matičnog jata i iz ekoloških uzgajališta;

ii. kada mlađ koja potječe od ekološki uzgojenih matičnih jata ili iz ekoloških uzgajališta nije raspoloživa, u uzgajalište se pod posebnim uvjetima mogu dopremiti životinje uzgojene na konvencionalni način;

(b) s obzirom na uzgojnu praksu:

i. osoblje koje se brine za životinje posjeduje potrebna osnovna znanja i vještine vezane uz zdravstvene potrebe i dobrobit životinja;

ii. uzgojna praksa, uključujući hranidbu, konstrukciju objekata, gustoću životinja i kvalitetu vode, osigurava da su zadovoljene razvojne, fiziološke i etološke potrebe životinja;

iii. uzgojna praksa svodi na minimum negativan utjecaj uzgajališta na okoliš, uključujući bježanje uzgojenih životinja u prirodu;

iv. ekološki uzgojene životinje drže se odvojeno od drugih životinja akvakulture;

v. pri prijevozu osigurana je dobrobit životinja;

vi. bilo kakvo trpljenje životinja, uključujući i trpljenje pri postupku ubijanja, svedeno je na minimum;

(c) s obzirom na rasplod:

i. umjetna indukcija poliploidije, umjetno križanje, kloniranje i proizvodnja jednospolnih sojeva, osim ručnim sortiranjem, ne smiju se primjenjivati;

ii. odabiru se odgovarajući uzgojni sojevi;

iii. za upravljanje matičnim jatom, rasplod i proizvodnju mlađi uspostavljaju se uvjeti koji odgovaraju uzgajanoj vrsti;

(d) s obzirom na hranu za ribe i rakove:

i. životinje se hrane hranom koja ispunjava njihove prehrambene potrebe u različitim fazama razvoja;

ii. biljni dio hrane potječe iz ekološke proizvodnje, a dio hrane dobiven od vodenih životinja potječe iz održivog iskorištavanja ribolovnih izvora;

iii. konvencionalni prehrambeni sastojci biljnog podrijetla, prehrambeni sastojci životinjskog i mineralnog podrijetla, aditivi, određeni proizvodi koji se upotrebljavaju u prehrani životinja i pomoćne tvari u procesu proizvodnje smiju se upotrebljavati samo ako su odobrene za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 16.;

iv. poboljšivači rasta i sintetske aminokiseline ne smiju se upotrebljavati;

(e) s obzirom na školjke iz grupe mekušaca i druge vrste koje ne hrani čovjek, već se same hrane prirodnim planktonom:

i. takve životinje koje filtriraju hranu iz vode zadovoljavaju sve svoje prehrambene potrebe iz prirode, osim mlađi koja se uzgaja u mrijestilištima i rastilištima;

ii. uzgajaju se u vodi koja zadovoljava kriterije za klasu A ili klasu B kako su definirane u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 854/2004;

iii. uzgajaju se u vodi visoke ekološke kvalitete kako je definirana Direktivom 2000/60/EZ, a do njezine provedbe, u vodi koja je po kvaliteti ekvivalentna vodi definiranoj u Direktivi 2006/113/EZ;

(f) s obzirom na sprečavanje bolesti i veterinarske tretmane:

i. sprečavanje bolesti temelji se na držanju životinja u optimalnim uvjetima, što se postiže odabirom odgovarajuće lokacije, optimalnom konstrukcijom uzgajališta, primjenom dobre uzgojne prakse i prakse upravljanja, uključujući redovito čišćenje i dezinfekciju objekata i prostora, visoku kvalitetu hrane, odgovarajuću gustoću životinja i selekciju uzgojnih vrsta i sojeva;

ii. bolesti se liječe odmah, kako bi se izbjeglo da životinje trpe; kemijski sintetizirani alopatski veterinarski lijekovi, uključujući antibiotike, smiju se upotrebljavati prema potrebi i pod strogim uvjetima, kada primjena fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda nije primjerena. Osobito je potrebno odrediti ograničenja s obzirom na tijek liječenja i karence;

iii. primjena imunoloških veterinarskih lijekova je dozvoljena;

iv. dozvoljeni su tretmani vezani uz zaštitu zdravlja ljudi i životinja koji su propisani zakonodavstvom Zajednice.

(g) što se tiče čišćenja i dezinfekcije, proizvodi za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, zgrada i uređaja smiju se koristiti samo ako su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 16.