Natječaj za potporu IV.3 - Stavljanje na tržište 

2022-01-13

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 5/2022 objavljen je natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.


Mnogi ribari koji su iščekivali otvaranje ovog natječaja će biti malo razočarani jer u ovom krugu natječaja više nije prihvatljiv trošak nabava specijaliziranih vozila hladnjača (članak 5. o neprihvatljivim troškovima, stavak q) Pravilnika).

Osim toga, ulaganja koja se provode IZVAN ribarskog plovila se mogu sufinancirati samo s 50% udjela potpore. Pojašnjenje: povećanje od 30% se odnosi samo na operacije vezane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova (Prilog I natječaja i Prilog III Pravilnika).


Korisnik potpore je gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik. »Gospodarski subjekt u ribarstvu« - fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 28. veljače 2022. godine.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga Natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga Natječaja su troškovi nastali od 16. listopada 2019. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu. Iznimno, prihvatljivi su troškovi koji su plaćeni ili djelomično plaćeni od strane korisnika prije 16. listopada 2019. godine, pod sljedećim uvjetima:

- troškovi se odnose na aktivnosti koje nisu fizički provedene prije 16. listopada 2019. godine

- troškovi su korisniku odobreni odlukom o dodjeli sredstava u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (Narodne novine broj 71/19, 82/19 i 101/20)

- troškovi se odnose na sudjelovanje na sajmovima i sličnim događajima koji su odgođeni radi pandemije COVID-19 odnosno nisu fizički provedeni u okviru operacije odobrene na temelju Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (Narodne novine broj 71/19, 82/19 i 101/20).

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje se provode s ciljem:

a) nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište

b) promicanja kvalitete i dodane vrijednosti

c) doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu

d) doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša

e) provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Sva dokumentacija za prijavu na ovu mjeru potpore će biti dostupna na poveznici: NOVI Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" - EU Ribarstvo


Trenutno je otvorena druga mjera potpore iz koje je moguće nabaviti specijalizirano vozilo hladnjaču, to je mjera I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«.

Kada je ova mjera I.22 bila otvorena prvi puta (u siječnju 2018. godine), mnogi ribari su je zapamtili po tome što se nabava vozila hladnjača subvencionirala sa samo 50% za male priobalne ribare, dok se iz mjere IV.3 moglo dobiti 80%. Međutim to je sada izmijenjeno, pa je u mjeri I.22 »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« iznos potpore za nabavu vozila hladnjača za male priobalne ribare ipak 80%, što je navedeno u Prilogu II pod kriterijem Operacija vezana za mali priobalni ribolov - Pojašnjenje: operacija je vezana za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova ili je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice vezane uz ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova. To znači da ako je ribar vlasnik ili ovlaštenik povlastice u koju je upisano plovilo do 12 metara, a koja nema u sebi upisane povlačne alate, on može ostvariti 80% potpore za nabavu vozila hladnjače koje će mu služiti za izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova.


Da zaključimo, svi koji žele vozilo hladnjaču (koja će služiti za izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova), moraju predati zahtjev u sklopu mjere I.22 »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« koja je otvorena do 31. siječnja 2022. godine.

Zahtjev i ostala dokumentacija se nalazi na poveznici https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/