Novi pravilnici o ribolovu pasivnim alatima i o ribolovu jegulje

2023-09-26

U Narodnim novinama broj 110/2023 objavljena su dva nova važna pravilnika. Oba pravilnika stupaju na snagu od prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, 25. rujna 2023. godine.

Pravilnik o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla) zabranjuje lov jegulje bez posebnog odobrenja, koje će moći dobiti samo plovila koja imaju povijesni ulov jegulje alatima stajaći kogol-trata i stajaći parangal. Popis ovih plovila se nalazi u prilozima 3 i 4 pravilnika, a njihovi vlasnici trebaju najkasnije do 15. listopada 2023. godine podnijeti Ministarstvu Iskaz interesa za izdavanje odobrenja na obrascu iz Priloga 5. Ribolov jegulje će biti dozvoljen samo u području rijeke Neretve alatom kogolom-tratom i u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta alatom stajaćim parangalom.

Zabranjen je ribolov jegulje u sklopu malog obalnog ribolova, sportskog i rekreacijskog ribolova. Zabranjeno je zadržavanje na plovilu, iskrcaj, transport, skladištenje, izlaganje ili nuđenje za prodaju ili prodaja jegulje u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika.

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom zamjenjuje stari pravilnik iz 2015. godine koji je imao 4 izmjene.

Ovaj pravilnik je izrazito važan jer najveći broj ribarskih plovila u Hrvatskoj obavlja ribolov upravo pasivnim alatima. Budući da ima veliki broj izmjena, preporučamo svim ribarima da ga temeljito pročitaju.

Evo nekih novosti:

 • najvažnija novost je način mjerenja oka mrežnog tega kod mreža stajaćica, kogola trate i kogola gavuneta koje se od sada mjeri sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 517/2008
 • veličina oka mreža stajaćica se sada mjeri na NOVI NAČIN, "mjeračem oka mrežnog tega" - to je mjerna naprava za mjerenje oka mrežnog tega s dvije hvataljke, koja na oka automatski primjenjuje longitudinalne sile u rasponu od 5 do 180 njutna (N) s točnošću od 1 N). Da pojednostavimo, veličina oka se sada mjeri dijagonalno, a ne kao dužina bočne stranice oka.
 • iz navedenog proizlazi da su sve vrijednosti veličina oka mreža stajaćica u novom pravilniku DVOSTRUKO VEĆE, ali u stvarnosti radi se samo o drugačijem mjerenju, a ne o promjeni veličine oka kod mreža stajačica
 • prilog 1 se odnosi samo na mjerenje veličine oka vrša i ne treba se uspoređivati s prilogom 1 starog Pravilnika koji se odnosio na oka mrežnog tega kod mreža stajaćica

 • definirana je maksimalna snaga LED rasvjetnih tijela na 500 W (za svjetla sa žarnom niti je 2000 W)
 • umjetna rasvjeta je ranije bila dozvoljena za okupljanje ribe kod ribolova sitne plave ribe i gavuna olige te za ulov velikog morskog crva, a sada je dozvoljena SAMO za korištenje prilikom ribolova ostima i lova glavonožaca povrazom s kukom
 • kod ribolova na zapas izbrisan je dio u kojem piše da se "zaokruži plova ribe, a zatim se uz pomoć svjetla i pobuka riba plašenjem tjera u mrežu ili se izlovljava ostima"
 • ukoliko se  tijekom ribolova mrežama stajaćicama dogodi da je potrebno ronjenjem otpustiti zakačeni ribolovni alat,  potrebno je prethodno obavijestiti ribarsku inspekciju putem elektroničke pošte na adresu: ribarska.inspekcija@mps.hr
 • nije više dopušteno koristiti pobuk pri ribolovu gavuna oliga (Atherina boyeri), gavuna (Atherina hepsetus) i/ili gire oblica (Spicara smaris) jednostrukim mrežama stajaćicama
 • više se ne mogu koristiti koristiti mamci u ribolovu gire oštrulje (Spicara flexuosa) jednostrukom mrežom stajaćicom veličine oka mrežnog tega do 24 milimetara, tako da se mamac stavlja na mrežu ili se baca uz postavljenu mrežu (brum)
 • ne smije se koristiti umjetna rasvjeta pri upotrebi mreže stajaćice (vojga) za ciljanu vrstu srdelu (Sardina pilchardus)
 • trostruke dvopodne (kombinirane) mreže stajaćice su precizno definirane te moraju biti izrađene na način da je gornji dio mreže načinjen od jednostrukog mrežnog tega, a donji dio od trostrukog mrežnog tega
 • mreža listarica se može koristiti  u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna u ribolovnim podzonama E2, A2, A3 i A4 na udaljenosti većoj od 1 NM od obale kopna ili otoka (ranije je bilo dozvoljeno u cijeloj zoni A, a sada je u zonama A2, A3 i A4 zabranjeno loviti listaricom unutar 1 NM od obale u tom periodu)
 • tablica ukupnih dozvoljenih duljina jedne ili više vrsta mreža stajaćica koje se koriste u pojedinim ribolovnim zonama
 • kao i do sada - ukupna duljina jedne ili više vrsta trostrukih dvopodnih mreža stajaćica, bez obzira na ribolovne zone u kojima se koriste, ne smije prelaziti 2500 m po jednom plovilu
 • ukinut je ždrijeb za određivanje redoslijeda obavljanja ribolova mrežama stajaćicama na doček na određenom lovištu


 • vrše za lov ribe namijenjene su za lov ribe i glavonožaca, a do sada je pisalo "za lov ribe i drugih morskih organizama". Iznimka je lov plavog raka Callinectes sapidus čiji ulov se ne uzima u obzir kod utvrđivanja namjene. Kod korištenja vrša za lov ribe nije dozvoljen ulov krupnih rakova i oni se ne ubrajuju u onih 30% ostalog/nenamjenskog ulova.
 • pod namjenskim korištenjem ribolovnih alata smatra se ribolov u kojem udio riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30 % ukupne mase ulova.

 • dodatna iznimka je kod korištenja vrša za lov škampa gdje je dozvoljen ulov hobotnice do najviše 35 % od ukupno ostvarene mase ulova


 • ribolov kogolom – gavunetom zabranjen je od 15. svibnja do 15. kolovoza (prije je bilo od 1. svibnja do 30. lipnja)


 • zabranjeno je rampinavanje odnosno način ribolova korištenjem odmeta s višekrakom udicom, a kojim se riba ciljano lovi kačenjem s vanjske strane tijela
 • zabranjena je upotreba plutajućeg parangala ukoliko za navedeni ribolovni alat nije izdano odobrenje za gospodarski ribolov na moru odnosno dodijeljena kvota za ulov igluna (Xiphias gladius) ili plavoperajne tune (Thunnus thynnus) sukladno propisima koji reguliraju ulov plavoperajne tune odnosno igluna. Zabranjena je upotreba plutajućeg parangala izvan ribolovnog mora Republike Hrvatske.

 • ukoliko se ribolov ostima, odmetom ili povrazom s kukom obavlja s obale, ne smije se obavljati na udaljenosti većoj od 200 m od plovila upisanog u povlastici za gospodarski ribolov


 • pomoćno plovilo je dozvoljeno koristiti u ribolovu ostima sa ili bez umjetne rasvjete, i to na udaljenosti do 500 m od glavnog plovila. Iznimno je dozvoljeno uz glavno plovilo koristiti tri pomoćna plovila u ribolovu tramatom, i to na udaljenosti do 2000 m od glavnog plovila.

 • zabranjeno je držanje ronilačkih aparata u plovilu kojim se obavlja ribolov na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima