Novo na e-savjetovanju u kolovozu

2023-08-14

Na e-savjetovanju je za savjetovanje s javnošću otvoren veći broj pravilnika iz područja ribarstva i akvakulture.


Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu - od 10.08.2023. do 25.08.2023.

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi - od 10.08.2023. do 25.08.2023.

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru - od 02.08.2023. do 02.09.2023.

Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom - od 02.08.2023. do 01.09.2023.

Prijedlog pravilnika o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla) - od 02.08.2023. do 01.09.2023.


U savjetovanjima za Obrasce prethodne procjene učinaka propisa za Nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi navedeni su samo okvirni problemi koji zahtijevaju izmjenu zakona. Tako je u zakonu o morskom ribarstvu, između ostalog, naveden problem sakupljanja živih školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta riba od strane nositelja dozvole za akvakulturu te njihovo korištenje za daljnji uzgoj. Osim toga, navodi se i izmjena sustava dodjele ribolovnih mogućnosti putem ustupanja ograničenih dopuštenih količina ulova plavoperajne tune, usklađivanje popisa iskrcajnih mjesta s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, usklađivanje novčanih kazni za teške prekršaje sa zahtjevima iz Uredbi EZ  koje propisuju da novčane kazne za teške prekršaje budu razmjerne, odvraćajuće i učinkovite te da se izriču maksimalne kazne u peterostrukoj ili osmerostrukoj vrijednosti proizvoda ribarstva dobivenih počinjenjem teškog prekršaja. U zakonu o akvakulturi, biti će potrebno izmijeniti normativni dio važećeg Zakona radi osiguravanja sukladnosti sa Strateškim smjernicama EK po pitanju definiranja kriterija za utvrđivanje područja za akvakulturu u dijelu slatkovodne akvakulture na način da osim vodenih površina bude obuhvaćena i kopnena komponenta (zemljište), kao sastavni dio prostora. Također se navodi potreba usklađivanja novčanih kazni za prekršaje u području uzgoja plavoperajne tune s ICAAT Preporukom 22-08,  koja propisuje da novčane kazne za prekršaje vezane uz uzgoj plavoperajne tune moraju odgovarati težini prekršaja i ostvarenoj financijskoj koristi.


Prijedlog Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru donosi puno novosti.

Od 1. siječnja 2024. godine bi svi vlasnici povlastica izdanih na plovila veća od 9,99 metara trebali početi koristiti elektroničko bilježenje i dostavljanje podataka o ulovu, a od 1. siječnja 2025. godine to bi bilo obavezno i za plovila manja od 10 metara. Kao i do sada, plovila do 10 metara i  plovila od 10 do 11,99 metara koja nemaju alate s Odobrenjima, koristila bi aplikaciju mIzvješće. Veća plovila i ona koja imaju izdana Odobrenja bi koristila mOčevidnik i eOčevidnik, dok bi za sva plovila preko 12 metara bio obavezan eOčevidnik.

Za mali obalni ribolov bi do daljnjeg bili dostupni tiskani/pisani obrasci Izvješća.


Ovim Pravilnikom bi se uveli novi pojmovi:

Ribolovno putovanje – predstavlja polazak ribarskog plovila iz luke i traje do povratka ribarskog plovila u luku odnosno mjesto iskrcaja.

Zadržani ulov – predstavlja ulov koji nije iskrcan nakon obavljenog ribolova već je zadržan na ribolovnom plovilu.


Člankom 9. se definira nepravilno dostavljanje podataka o ulovu:

(1) Ako podaci koji se bilježe i dostavljaju na jedan od načina propisanih člankom 3. ovog Pravilnika nisu cjeloviti i točni kako je navedeno u članku 5. ovog Pravilnika i u pripadajućim Pravilima za popunjavanje te nisu dostavljeni na način kako je propisano člankom 4. ovog Pravilnika i nisu dostavljeni u propisanom roku smatrat će se da nije ispunjena obaveza bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom.

(2) Svi podaci o ulovu iz Izvješća koji su dostavljeni Ministarstvu nakon 15. veljače tekuće godine, a koji se odnose na ribolovnu aktivnost iz prethodnih godina neće se unositi u GISR niti upotrebljavati u službenim evidencijama Ministarstva.


Definirano je označavanje ribolovnih podzona u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, pa će se tako:

- u posebnom rezervatu Malostonski zaljev i Malo more u polje "podzona" upisati "G6 – PRM";

- u akvatoriju Parka prirode Telašćica u polje "podzona" upisati "F1-PPT" ili "B3 – PPT", ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost;

- u akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje u polje "podzona" upisati "C5-PPLO" ili "D1-PPLO" ili "G7-PPLO", ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost.


Prijedlogom pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom se planira zamijeniti sadašnji pravilnik iz 2015. godine koji ima 5 izmjena.

Budući da je ovaj pravilnik dosta opširan i detaljan te da sadrži opise alata, prostorna i vremenska ograničenja, predlažemo zainteresiranima da ga detaljno prouče.

Od novosti ističemo prijedlog zabrane rampinavanja (članak 18, stavak 10): " Zabranjeno je rampinavanje odnosno način ribolova korištenjem odmeta s višekrakom udicom, a kojim se riba ciljano lovi kačenjem s vanjske strane tijela. " Podsjećamo da se radi o gospodarskom ribolovu.

Osim toga, definira se i zabrana korištenja plutajućeg parangala ukoliko za navedeni ribolovni alat nije izdano odobrenje za gospodarski ribolov na moru odnosno dodijeljena kvota za ulov igluna (Xiphias gladius) ili plavoperajne tune (Thunnus thynnus) sukladno propisima koji reguliraju ulov plavoperajne tune odnosno igluna (članak 19, stavak 6).

Kod ribolova ostima s obale, on se ne smije obavljati na udaljenosti većoj od 200 metara od plovila upisanog u povlastici za gospodarski ribolov na moru (članak 22, stavak 3).

U pravilniku se spominje invazivna vrsta plavi rak Callinectes sapidus pri čemu se njegov ulov ne uzima u obzir kod utvrđivanja namjene/mase ulova.


Prijedlog pravilnika o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla) definira racionalno gospodarenje i zaštitu jegulje (Anguilla anguilla), uzimajući pritom u obzir Preporuke Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/42/2018/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru i GFCM/45/2022/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru, kojom se mijenja Preporuka GFCM/42/2018/1. Ovim se Pravilnikom propisuje:

- ribolov jegulje

- prijava ulova jegulje

- iskrcaj jegulje

- uvjeti i kriteriji za izdavanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru stajaćim kogolom – tratom za lov jegulje ( u daljnjem tekstu: kogol-trata)

- uvjeti i kriteriji za izdavanje Odobrenja za ribolov jegulje stajaćim parangalom.

Uvjet za izdavanje Odobrenja za ribolov kogolom-tratom bi bio da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. tim ribolovnim alatom ostvaren ulov jegulje u minimalnoj količini od 50 kg.

Uvjet za izdavanje Odobrenja za ribolov jegulje stajaćim parangalom bi bio da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. tim ribolovnim alatom ostvaren ulov jegulje u minimalnoj količini od 30 kg.

Izdana Odobrenja bi trebala važiti do 31. listopada 2025. godine.