Novo na e-savjetovanju u listopadu

2023-10-18

Na e-savjetovanju je otvoreno nekoliko propisa vezanih za ribarstvo:

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna - do 02.11.2023.

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija - otvoreno do 3.11.2023.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.7. "Otkup ribolovnih prava" - do 6.10.2023.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture-kompenzacija" - do 21.10.2023.

Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o provedbi programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu. - do 26.10.2023.

 • u pravilniku o sljedivosti tune, dodaje se da osim ugostiteljskih objekata, i odobreni objekti mogu filetirati tunu i igluna te označiti pakiranje fileta naljepnicom
 • u pravilniku o priznavanju proizvođača, dodaje se za organizacije proizvođača u akvakulturi priznavanje za skupinu vrsta školjkaša na području županije te se mijenjaju kriteriji dostatne gospodarske aktivnosti potrebne za priznavanje 
 • u pravilniku za otkup ribolovnih prava, predlaže se mjera naknade vlasniku ribarskog plovila na koje je izdano važeće Odobrenje za obalne mreže potegače ("migavica", "girarica", "oližnica" i "šabakun"), male plivarice (oližnica, ciplarica, igličara i palamidara) ili za sakupljanje koralja. Uvjeti za dobivanje potpore su da ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a ne spominje se da je potreban broj radnih dana s navedenim alatima. Korisnik je dužan ribolovni alat koji je predmet potpore predati na trajno zbrinjavanje ili uništavanje do podnošenja Zahtjeva za isplatu, a detaljne upute i rokovi za predaju zahtjeva će biti propisani Natječajem.
 • izmjena pravilnika o mjeri IV.3. "Stavljanje na tržište- kompenzacija" sugerira da će se nastaviti s potporom radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine, a detalji će biti propisani natječajem
 • Pravilnik o provedbi programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu propisuje provedbu Programa potpore za organizaciju skupova koji treba donijeti Vlada RH. Ova potpora pripada u državne de minimis potpore. Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore su: međunarodni znanstveni skupovi, konferencije i simpoziji te gospodarske ili lokalno-tradicijske manifestacije provedeni tijekom 2023. godine. Skup treba biti iz područja: poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača, ribarstva ili ruralnog razvoja. Prihvatljivi korisnici su ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti, sveučilišta, zadruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.. Najveći iznos potpore po jednom skupu je najviše do:

  i) 25.000,00 eura za međunarodni znanstveni skup

  ii) 10.000,00 eura za konferenciju ili simpozij

  iii) 6.000,00 eura za gospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju