Novo na e-savjetovanju u veljači

2023-02-28

Na e-savjetovanju su do 25. ožujka otvorena dva savjetovanja:  Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru i Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete.


U Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru se predlaže brisanje dijela o najmanjim veličinama riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu i iskrcavati, budući da se te odredbe prebacuju u novi Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete. Također se briše i prilog koji prikazuje grafički prikaz mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama.

Nadalje, preciznije se definiraju pojmovi vezani za lov na veliku ribu pa izmijenjeni članak 2 glasi:

"1. Lov na veliku ribu – oblik športskog ribolova na moru koji se obavlja udičarskim alatima za veliku ribu i koji se smije obavljati samo uz posjedovanje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu

2. Udičarski a lati za veliku ribu – ribolovni alati odmet, kančenica i povlačni povraz (panula) koje uz osnovu, predvez, udice i spojnice sačinjava i ribolovni štap s rolom, a nosivost štapa odnosno nosivost role je 13,446 kg (30 lb) ili više."


U članku 5 su iznosi naknada za pojedine vrste dozvola preračunati u eure, ali su visine naknada jednake kao i prošle godine.

U članku 8 se mijenja opis alata za lov velike ribe, pa je navedeno da samo udica ne smije biti od nehrđajućeg materijala, dok je trenutno na snazi pravilo da niti metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.

Članak 8a se mijenja i predlaže se da se i dugokrila tuna (albakor, Thunnus alalunga) mora loviti samo na način ulovi i pusti. Izmijenjeni stavak 1. će glasiti:

"U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune, dugokrile tune i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo."Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete predlaže potpuno novi pravilnik koji bi zamijenio postojeći Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (NN 101/2002, 96/2005, 30/2007, 131/2009).

Glavna razlika je što se ovim pravilnikom objedinjuje nekoliko trenutno važećih pravilnika te se njime propisuju minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama, način njihova mjerenja, lovostaji za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama kao i način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika trebali bi prestati važiti Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama (NN 42/2016), Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) (NN 37/2022), Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius) (NN 3/2018) i Pravilnik o lovostaju jegulje (NN 60/2022).

Od većih novosti, ističemo da je ovim pravilnikom jasno definirano da se pod štetom podrazumijeva šteta počinjena ribama i drugim morskim organizmima zadržavanjem na plovilu ili kod sebe, prekrcavanjem, iskrcavanjem, transportiranjem, skladištenjem, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom vrsta ispod minimalnih referentnih veličina (iz članka 3. ovog Pravilnika) suprotno propisima iz područja morskog ribarstva, a u članku 3 se nalazi tablica s 46 vrsta morskih organizama. Za oko 30 vrsta minimalne referentne veličine su iste kao u Prilogu III Uredbe vijeća br. 1967/2006 (Mediteranska Uredba), ali u tablici se nalazi desetak dodatnih vrsta za koje u gospodarskom ribolovu do sada nije bilo propisane minimalne veličine. To su na primjer zubatac, palamida, gof, kavala, škrpina, kantar, rakovica, kamenica i hobotnica.

U članku 5 se nalaze objedinjena sva razdoblja lovostaja iz Pravilnika koji će prestati važiti te  dodatno Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem.

U člancima 8 i 9 se nalaze koeficijenti s kojima se množe jedinični iznosi po kilogramu za pojedine vrste morskih organizama za izračun visine naknade štete. Inspektori i druge ovlaštene osobe za provođenje inspekcijskog nadzora će slijedom Zapisnika kojim je utvrđena visina naknade štete podnositi imovinskopravni zahtjev u skladu s važećim propisima.