Novo u Narodnim novinama 137 i 139/2021

2021-12-20

U Narodnim novinama broj 137/2021 objavljeni su:


Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

i

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Pravilnikom o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi se propisuje ispunjavanje godišnjeg očevidnika, mjesečnog očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih koji se od sada kreiraju u elektroničkom obliku u okviru PGR-a (portala gospodarskog ribarstva), u modulu »Akvakultura«. Mjesečni očevidnici se počinju ispunjavati od 1. siječnja 2022. godine. Ministarstvo poljoprivrede svim nositeljima dozvola i nositeljima odobrenja dodjeljuje i dostavlja korisničke podatke za pristup aplikacij, a odgovornost za unos podataka snosi odgovorna osoba nositelja dozvole, odnosno nositelj odobrenja.

Očevidnik se ispunjava zasebno za svaku lokaciju u važećoj dozvoli ili za važeće odobrenje u referentnoj kalendarskoj godini. Mjesečni očevidnik ispunjava se i dostavlja tijekom referentne kalendarske godine najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Ako očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih nisu potpuno, točno i pravovremeno ispunjeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik, očevidnik za OPG, odnosno izvještaj o broju zaposlenih nije dostavljen.

Mjesečni očevidnici sadrže detaljne podatke pa tako:

Mjesečni očevidnik za morsku ribu (osim tuna) vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

- Nasad - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), porijeklo

- Prodaja - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

- Prijenos nasada - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

- Broj bazena u funkciji proizvodnje i njihov uzgojni volumen

- Mortalitet i bijeg (kg i kom)

- Količina i vrsta potrošene hrane (kg).

Mjesečni očevidnik za školjkaše vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

- Oznaka i naziv lokacije uzgajališta

- Početno stanje po vrsti, uzgojnoj kategoriji i vremenu nasada (mjesec i godina) - obuhvaća sve prethodne nasade koji su trenutno na lokaciji uzgajališta

- Nasad - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), porijeklo

- Prodaja - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), pri čemu se masa odnosi na masu prodanih školjkaša neposredno nakon prvog mehaničkog čišćenja nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade, vrijednost (kn), odredište, namjena

- Prijenos nasada - po vrsti i uzgojnoj kategoriji - količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

- Količina svih prethodnih nasada u kg koja je prodana u 2020. godini i evidencija stanja svih nasada na lokaciji - obavezano za nositelje dozvole koji žele ostvariti državnu potporu za štete na uzgajalištima dagnji.


Pravilnikom o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija mijenjaju se uvjeti priznavanja za organizacije proizvođača (OP) u ribarstvu i akvakulturi. Pravilnik je donesen u istom obliku u kojem je bio na e-savjetovanju.

Od najvažnijih promjena, definirano je da organizacija proizvođača mora pravna osoba, isključivo u obliku zadruge ili trgovačkog društva. Ovime je jasno rečeno da OP ne može biti udruga.

Starim pravilnikom o OP, važio je uvjet za OP da mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VII - Živi školjkaši ili Odjeljak VIII - Proizvodi ribarstva. Novim pravilnikom ovaj uvjet se odnosi samo na OP u ribarstvu i pri tome su izuzete organizacije čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate. Za OP u akvakulturi nema uvjeta upisa u Upisnik odobrenih objekata.

Izmijenjeno je i područje priznavanja za OP u ribarstvu. Novim pravilnikom postoji popis od samo 51 iskrcajnog mjesta za koje se može tražiti priznavanje (Prilog VI), dok ranije nije bilo tog popisa pa su se iskrcajna mjesta odnosila na popis od 117 iskrcajnih mjesta iz Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (NN 10/2020; 145/2020; 112/2021).

Priznavanje za iskrcajno mjesto se od sada neće moći tražiti ukoliko se traži za skupinu vrsta malu plavu ribu ili za vrste kojima je propisana ulovna kvota te također ukoliko se radi o OP ribara s plovilima manjim od 12 metara preko svega koji u povlastici nemaju upisane povlačne alate. U ovim slučajevima priznanje je moguće samo na području države.

Priznavanje OP u akvakulturi je ranije bilo moguće i na području županije, ukoliko je dostatna gospodarska aktivnost članova organizacije iznosila najmanje 40% od ukupne količine i vrijednosti proizvodnje u akvakulturi na uzgajalištima koja se nalaze na području županije za koju se traži priznavanje. Novim pravilnikom ovo nije definirano, već se za skupine vrsta može tražiti priznavanje samo na području države, međutim u Prilogu I, odjeljku 2, postoji opcija da se zaokruži priznavanje na području županije, ukoliko se radi o OP za akvakulturu.

U pogledu dostatne ribolovne aktivnosti u ribarstvu, smanjen je postotak iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje na području države s 15 na 12%. Dodane su još dvije mogućnosti za priznavanje, a to su za vrste plavoperajnu tunu i/ili igluna (za svaku od navedenih vrsta) najmanje 40% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva uz uvjet da ulovnu kvotu navedenih vrsta ostvaruju minimalno 4 člana organizacije proizvođača te novost za OP čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate, potrebno je najmanje 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva za pojedinu vrstu ili skupinu vrsta kao uvjet dostatne aktivnosti.

Prilikom provjere udovoljavanja uvjeta gospodarske aktivnosti u ribarstvu prilikom priznavanja u obzir se uzima proizvodnja i prodaja koju je ostvario ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, član organizacije, tijekom promatranog trogodišnjeg razdoblja.

Što se tiče dostatne aktivnosti u akvakulturi, starim pravilnikom je bilo određeno da proizvodnja svih članova OP u akvakulturi mora iznositi najmanje 20% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti proizvodne vrste ili skupine vrsta za koju traži priznavanje. Novim pravilnikom ukupna proizvodnja svih članova OP u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje. Novim pravilnikom OP u akvakulturi može se priznati SAMO za skupine vrsta, dok je prije bilo moguće priznavanje i za pojedine vrste (komarča, lubin, plavoperajna tuna, dagnja, kamenica, kalifornijska pastrva i šaran).

Važno je naglasiti da Ministarstvo može povući priznavanje OP ako utvrdi da organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje sukladno Pravilniku, tako da se sve do sada priznate OP moraju prilagoditi novim predloženim uvjetima za dostatnu aktivnost.U Narodnim novinama broj 139/2021 objavljena je:

Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

Ovom odlukom se mijenja jedno plovilo u popisu autoriziranih plovila.