Novo u Narodnim novinama 9/2022

2022-01-21

U Narodnim novinama broj 9/2022 objavljeno je:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu


Ono što sve ribare najviše zanima je potpora male vrijednosti.

Od najvažnijih izmjena dodjele potpore male vrijednosti u gospodarskom ribolovu ističemo:

  • korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice (odnosno nositelj dozvole za akvakulturu) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu te u trenutku donošenja Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava. To znači da nije moguće ostvariti potporu ukoliko se proda povlastica nakon predaje zahtjeva, a prije odluke o isplati sredstava.
  • ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom
  • ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.
  • Iznos potpore dodijeljene Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli sredstava na godišnjoj razini ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora (u ovom slučaju, prihoda od gospodarskog ribolova na moru) za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.
  • Ako se Zahtjev za potporu podnosi za više djelatnosti (gospodarski ribolov na moru i uzgoja školjaka ili uzgoj hladnovodnih vrsta riba), za utvrđivanje najvišeg iznosa potpore na godišnjoj razini, u obzir se uzimaju prihodi od prodaje od svih djelatnosti za koje se Zahtjev za potporu podnosi.
  • Zahtjev za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Uprave ribarstva, ali ne više i u područnim jedinicama Uprave ribarstva.
  • Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. siječnja do 1. svibnja 2022. godine.
  • Za plovila koja koriste ribolovni alat obalne potegače ("Plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja") i imaju autorizacije za njih, postoji dva načina izračuna potpore. Jedan način je da potpora bude jednaka iznosu godišnjeg prihoda koji su ostvareni tim ribolovnim alatom. Godišnji prihod se odnosi na jednu od prethodne tri godine, a koja je financijski najpovoljnija za korisnika. Godišnji prihod se dokazuje prodajnim listovima ili računima. ALI, korisnici koji žele ovaj izračun potpore, od noćas (petak na subotu, to jest od 22. siječnja), NE SMIJU više obavljati ribolov ovim alatima (potegačama) jer je uvjet za dobivanje ove potpore "da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov ovim alatima od stupanja na snagu ovoga Pravilnika."

Drugi način izračuna je kao i za sva ostala plovila, prema broju radnih dana: Potpora (kn) = GT plovila* × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 130,00 kn

Pravilo o najvećem iznosu de minimis potpore se odnosi na sve sektore - gospodarski ribolov na moru, uzgoj školjaka, uzgoj hladnovodnih vrsta riba te toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba i prerade proizvoda ribarstva:

• Iznos potpore dodijeljene Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli sredstava na godišnjoj razini ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

• Ako se Zahtjev za potporu podnosi za više djelatnosti (gospodarski ribolov na moru i uzgoja školjaka ili uzgoj hladnovodnih vrsta riba), za utvrđivanje najvišeg iznosa potpore na godišnjoj razini, u obzir se uzimaju prihodi od prodaje od svih djelatnosti za koje se Zahtjev za potporu podnosi.

To se jedino ne odnosi na lokalne akcijske skupina u ribarstvu (LAGUR-e).

Za sve djelatnosti je rok za podnošenje Zahtjeva za potporu isti, a traje od 1. siječnja do 1. svibnja 2022. godine.

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta izmijenjen je kapacitet između pojedinih dozvola za akvakulturu, ali je ukupan zbroj te slobodan kapacitet ostao isti: kapacitet uzgoja tuna 7 880 tona, a najveća ulazna količina ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području RH u jednoj kalendarskoj godini 2 947 tona.