Novo u Narodnim novinama broj 52/2023

2023-05-19

U Narodnim novinama broj 52/2023 objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu.

Predmetnim propisom uređuju se uvjeti i način rada ovlaštenih znanstvenih i kontrolnih promatrača u ribarstvu te obveze zapovjednika ribarskog plovila na kojem boravi ovlašteni promatrač.
Na temelju kriterija propisanih Pravilnikom izrađen je Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2023. godini u kojem se nalazi 632 plovila. Osim plovila navedenih u Popisu, u znanstvenom monitoringu su obvezna sudjelovati i sljedeća plovila:

  • sva plovila na koja je izdano Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova jegulje u tekućoj godini
  • sva plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru u tekućoj godini te
  • sva plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune u tekućoj godini.

Znanstveni promatrači Instituta za oceanografiju i ribarstvo dužni su provoditi nasumično uzorkovanje na plovilima sukladno ovoj objavi. Plan uzorkovanja u okviru znanstvenog monitoringa u ribarstvu izrađuje IOR do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako želite provjeriti da li se Vaše plovilo nalazi na popisu, otvorite popis u kojem su plovila poredana po CFR broju.

  
Više informacija o radu znanstvenih promatrača u ribarstvu pročitajte u priloženom letku.


Za sva dodatna pojašnjenja i upute, djelatnici Uprave ribarstva i Instituta za oceanografiju i ribarstvo stoje na raspolaganju.


Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2023. godini
Letak - Znanstveni promatrači u ribarstvu

ČEMU SLUŽI ZNANSTVENI MONITORING ? 

  • Procjena stanja stokova 

Prvi korak prema postizanju dobrog stanja ribljeg fonda i održivog korištenja živih morskih resursa je razumijevanje trenutnog stanja i veličine iskorištavanih populacija te praćenje trendova. Na taj se način procjenom stoka osigurava podloga za formiranje znanstvenog savjeta, uključujući prognozu budućeg stanja, koja omogućava donošenje odluka i određivanje najprikladnijih mjera upravljanja ribarskom flotom i gospodarenje obnovljivim biološkim bogatstvima mora, uključujući i planove upravljanja. 

  • Smanjenje prilova i odbačenog ulova 

Podaci prikupljeni u sklopu znanstvenog monitoringa koriste se za utvrđivanje sastava ulova, uključujući prilov i količinu odbačenog ulova. Odbačeni dio ulova i prilov gospodarskih ili bilo kojih drugih vrsta riba ili drugih morskih organizama, negativno utječe na riblji fond i morski okoliš te može dovesti do smanjene mogućnosti izlova gospodarskih vrsta. Razumijevanje cjelokupnog sastava ulova i ribolovnih praksi koje negativno utječu na riblji fond i morski okoliš, potreban je preduvjet za upravljanje i stvaranje biološki i ekonomski održivog ribarstva. 

  • Praćenje interakcija s osjetljivim i zaštićenim vrstama 

Slučajni ulov osjetljivih i zaštićenih vrsta, poput morskih pasa i raža, morskih sisavaca, morskih ptica, morskih kornjača i dr., prijetnja je morskoj bioraznolikosti i održivosti ribarstva. Putem znanstvenog monitoringa prikupljaju se podaci o interakcijama ribolovnih alata s osjetljivim i zaštićenim vrstama, s ciljem utvrđivanja stope slučajnog ulova i broja slučajno ulovljenih jedinki, kako bi se umanjio negativan utjecaj ribolova s ciljem očuvanja morskog okoliša i dobrobiti osjetljivih morskih vrsta. 

  • Statistika 

Za upravljanje ribarstvom potrebni su vjerodostojni podaci - ne samo za ciljane gospodarske vrste, već i za sve vrste koje su dio ekosustava na području na kojem se obavljaju ribolovne aktivnosti. Znanstveni promatrači su neovisan izvor podataka o sastavu ulova, prilovu i interakcijama s osjetljivim i zaštićenim vrstama tijekom gospodarskog ribolova, koji se koriste za izradu službenih statističkih izvješća RH.


U Oglasnom dijelu Narodnih novina obavljene su dvije izmjene natječaja kojima su produženi rokovi za predaju zahtjeva za isplatu: u natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" i za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"  s 1. lipnja 2023. godine na 1. prosinca 2023. godine.