Obavijest o ulovu morskih pasa i raža

2023-03-15

Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva pod nazivom "Podaci u ribarstvu" objavljena je važna obavijest vezana za ulov i iskrcaj morskih pasa i raža.

Prvi dio obavijesti se odnosi na ulov zaštićenih vrsta morskih pasa i raža koje je zabranjeno  zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati ili prikazivati ili nuditi na prodaju. Ako prilikom ribolova dođe do slučajnog ulova zaštićenih vrsta morskih pasa i raža, obavezno je puštanje ulovljene vrste u more i to neozlijeđene i žive, kad god je to moguće.

Drugi dio obavijesti se odnosi na ulov morskih pasa koje je dozvoljeno loviti u gospodarskom ribolovu. Zbog identifikacije vrsta koje se stavljaju na tržište, morski psi čiji je gospodarski ulov dopušten moraju se staviti na tržište prve prodaje cijeli i neoderani te je morske pse kojima su odsječene glave i oderana koža zabranjeno stavljati na tržište prve prodaje nakon iskrcaja.

Ova zabrana je navedena u Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog paralmenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru.

U Poglavlju V o smanjenju učinka ribolovnih aktivnosti na određene morske vrste, članku 16.k piše da se zabranjuje odsijecanje glave i deranje kože morskih pasa na plovilu i prije iskrcaja te da se morski psi kojima su odsječene glave i oderana koža ne smiju stavljati na tržišta prve prodaje nakon iskrcaja.

Podsjećamo da se cijeli (ili bez utrobe i škrga) moraju iskrcavati još tuna i iglun, uključujući i rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.


U sklopu obavijesti je naveden popis vrsta čiji je ulov u gospodarskom ribolovu na moru dopušten:

 • GOLUB (Myliobatis aquila)
 • MAČKA BLJEDICA (Scyliorhinus canicula)
 • MAČKA MRKULJA (Scyliorhinus stellaris)
 • PAS KOSTELJ (Squalus acanthias)
 • PAS MEKUŠ (Mustelus spp.)
 • RAŽA KAMENICA (Raja clavata)
 • RAŽA MODROPJEGA, BARAKOKULA (Raja miraletus)
 • DRHTULJA ŠARULJA (Torpedo marmorata)
 • DRHTULJA OBIČNA (Torpedo torpedo)


Zaštićene vrste čije je zadržavanje na plovilu i prodaja zabranjena:

 • BUTOR (Galeorhinus galeus)
 • GLAVONJA (Hexanchus griseus)
 • JARAM, MLAT (Sphyrna zygaena)
 • KOSTELJ DUBINAC (Centrophorus granulosus)
 • KUČAK (Isurus oxyrinchus)
 • KUČINA (Lamna nasus)
 • MODRULJ (Prionace glauca)
 • PAS LISICA (Alopias vulpinus)
 • PAS TUPAN (Carcharhinus plumbeus)
 • PILAN (Pristis pectinata)
 • PSINA GOLEMA (Cetorhinus maximus)
 • PSINA ZMIJOZUBA PETOŠILJKA (Odontaspis ferox)
 • PSINA ZMIJOZUBA TROŠILJKA (Carcharias taurus)
 • PRASAC (Oxynotus centrina)
 • RAŽOPAS (Rhinobatos rhinobatos)
 • SKLAT SIVAC (Squatina squatina)
 • SKLAT ŽUTAN (Squatina oculata)
 • VELIKA BIJELA PSINA (Carcharodon carcharias)
 • VOLONJA (Heptranchias perlo)
 • GOLUB ĆUKAN (Aetomylaeus bovinus)
 • GOLUB UHAN (Mobula mobular)
 • CRNA VOLINA (Dipturus nidarosiensis)
 • LEPTIRICA (Gymnura altavela)
 • DRHTULJA MRKULJA (Tetronarce nobiliana)
 • VOLINA KLINKA (Dipturus oxyrinchus)
 • VOLINA (Dipturus batis)
 • VOLINA BJELICA (Rostroraja alba)
 • RAŽA CRNOPJEGA (Raja montagui)
 • RAŽA CRNOŽIGA (Raja polystigma)
 • RAŽA SMEĐA (Leucoraja circularis)
 • RAŽA TUPONOSKA (Raja radula)
 • RAŽA VIJOŠARKA (Raja undulata)
 • ŽUTUGA (Dasyatis pastinaca)
 • ŽUTUGA DRAČOREPA (Bathytoshia lata)


U obavijesti je navedeno kako se za identifikaciju vrsta preporučuje FAO vodič: https://www.fao.org/3/cc0830en/cc0830en.pdf