Obavijest o ulovu morskih pasa i raža

2023-03-15

Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva pod nazivom "Podaci u ribarstvu" objavljena je važna obavijest vezana za ulov i iskrcaj morskih pasa i raža.

Prvi dio obavijesti se odnosi na ulov zaštićenih vrsta morskih pasa i raža koje je zabranjeno  zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati ili prikazivati ili nuditi na prodaju. Ako prilikom ribolova dođe do slučajnog ulova zaštićenih vrsta morskih pasa i raža, obavezno je puštanje ulovljene vrste u more i to neozlijeđene i žive, kad god je to moguće.

Drugi dio obavijesti se odnosi na ulov morskih pasa koje je dozvoljeno loviti u gospodarskom ribolovu. Zbog identifikacije vrsta koje se stavljaju na tržište, morski psi čiji je gospodarski ulov dopušten moraju se staviti na tržište prve prodaje cijeli i neoderani te je morske pse kojima su odsječene glave i oderana koža zabranjeno stavljati na tržište prve prodaje nakon iskrcaja.

Ova zabrana je navedena u Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog paralmenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru.

U Poglavlju V o smanjenju učinka ribolovnih aktivnosti na određene morske vrste, članku 16.k piše da se zabranjuje odsijecanje glave i deranje kože morskih pasa na plovilu i prije iskrcaja te da se morski psi kojima su odsječene glave i oderana koža ne smiju stavljati na tržišta prve prodaje nakon iskrcaja.

Podsjećamo da se cijeli (ili bez utrobe i škrga) moraju iskrcavati još tuna i iglun, uključujući i rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.


U sklopu obavijesti je naveden popis vrsta čiji je ulov u gospodarskom ribolovu na moru dopušten:

  • GOLUB (Myliobatis aquila)
  • MAČKA BLJEDICA (Scyliorhinus canicula)
  • MAČKA MRKULJA (Scyliorhinus stellaris)
  • PAS KOSTELJ (Squalus acanthias)
  • PAS MEKUŠ (Mustelus spp.)
  • RAŽA KAMENICA (Raja clavata)
  • RAŽA MODROPJEGA, BARAKOKULA (Raja miraletus)
  • DRHTULJA ŠARULJA (Torpedo marmorata)
  • DRHTULJA OBIČNA (Torpedo torpedo)


Zaštićene vrste čije je zadržavanje na plovilu i prodaja zabranjena:

  • BUTOR (Galeorhinus galeus)
  • GLAVONJA (Hexanchus griseus)
  • JARAM, MLAT (Sphyrna zygaena)
  • KOSTELJ DUBINAC (Centrophorus granulosus)
  • KUČAK (Isurus oxyrinchus)
  • KUČINA (Lamna nasus)
  • MODRULJ (Prionace glauca)
  • PAS LISICA (Alopias vulpinus)
  • PAS TUPAN (Carcharhinus plumbeus)
  • PILAN (Pristis pectinata)
  • PSINA GOLEMA (Cetorhinus maximus)
  • PSINA ZMIJOZUBA PETOŠILJKA (Odontaspis ferox)
  • PSINA ZMIJOZUBA TROŠILJKA (Carcharias taurus)
  • PRASAC (Oxynotus centrina)
  • RAŽOPAS (Rhinobatos rhinobatos)
  • SKLAT SIVAC (Squatina squatina)
  • SKLAT ŽUTAN (Squatina oculata)
  • VELIKA BIJELA PSINA (Carcharodon carcharias)
  • VOLONJA (Heptranchias perlo)
  • GOLUB ĆUKAN (Aetomylaeus bovinus)
  • GOLUB UHAN (Mobula mobular)
  • CRNA VOLINA (Dipturus nidarosiensis)
  • LEPTIRICA (Gymnura altavela)
  • DRHTULJA MRKULJA (Tetronarce nobiliana)
  • VOLINA KLINKA (Dipturus oxyrinchus)
  • VOLINA (Dipturus batis)
  • VOLINA BJELICA (Rostroraja alba)
  • RAŽA CRNOPJEGA (Raja montagui)
  • RAŽA CRNOŽIGA (Raja polystigma)
  • RAŽA SMEĐA (Leucoraja circularis)
  • RAŽA TUPONOSKA (Raja radula)
  • RAŽA VIJOŠARKA (Raja undulata)
  • ŽUTUGA (Dasyatis pastinaca)
  • ŽUTUGA DRAČOREPA (Bathytoshia lata)


U obavijesti je navedeno kako se za identifikaciju vrsta preporučuje FAO vodič: https://www.fao.org/3/cc0830en/cc0830en.pdf