Obavijest Uprave ribarstva o dostavi dokumentacije za potporu privremena obustava

2023-06-07

Ova obavijest se odnosi na autorizirane plivarice srdelare i pridnene povlačne mreže koće koje su sudjelovale u mjerama privremene obustave ribolova tijekom 2021. i 2022. godine.


Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva za potpore www.euribarstvo.hr objavljena je obavijest o dostavi dokumentacije koju su korisnici dužni dostaviti, sukladno privremenoj obustavi za koće i plivarice iz 2021. i 2022. godine za koju su podnijeli Zahtjev za potporu.

Zbog specifičnosti provedbe mjere za potporu za ovih 6 privremenih obustava iz 2021. i 2022. godine u odnosu na prijašnje privremene obustave, kao i na obustave iz ove godine, korisnik za svaku pojedinu obustavu i za svako plovilo za koje je podnio Zahtjev za potporu popunjava pripadajući obrazac Podaci za potporu i isplatu, te ga zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom u Popisu dokumentacije za potporu i isplatu dostavlja Upravljačkom tijelu.


Ostaje nejasno do kojeg roka je potrebno dostaviti navedenu dokumentaciju, ali budući da će se potpora dodjeljivati na temelju prethodno predanih zahtjeva podnesenih za vrijeme trajanja privremene obustave, Uprava ribarstva se člankom 8, stavkom 3. Pravilnika obvezala da će poslati zahjtev za nadopunu ukoliko su Zahtjev za potporu i/ili dokumentacija za potporu i isplatu nepotpuni ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju.


Dakle, svi korisnici koji su podnijeli Zahtjev za potporu za sudjelovanje u mjeri privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti u 2021. i 2022. godini su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju koja je navedena u dokumentu Popis dokumentacije za potporu i isplatu za pojedinu privremenu obustavu, a te se mogu pronaći na sljedećim poveznicama:

OKRUŽUJUĆE MREŽE PLIVARICE – SRDELARE

PRIDNENE POVLAČNE MREŽE – KOĆE

VAŽNA NAPOMENA !!!

Zbog specifičnosti provedbe mjere za potporu za ovih 6 privremenih obustava iz 2021. i 2022. godine u odnosu na prijašnje privremene obustave, kao i na obustave iz ove godine, korisnik za svaku pojedinu obustavu i za svako plovilo za koje je podnio Zahtjev za potporu popunjava pripadajući obrazac Podaci za potporu i isplatu, te ga zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom u Popisu dokumentacije za potporu i isplatu dostavlja Upravljačkom tijelu.

Upravljačko tijelo će po obradi prethodno podnesenog Zahtjeva za potporu iz 2021. odnosno 2022. godine te dokumentacije koju je sada potrebno dostaviti (iz Popisa dokumentacije za potporu i isplatu), donijeti Rješenje kojim će odlučiti o dodjeli i isplati potpore (neće se donositi zasebna rješenja o dodjeli i o isplati) po pojedinom razdoblju i ribarskom plovilu za koje je korisnik podnio Zahtjev za potporu.

Napominje se da je, u slučaju kada se potpora traži i za članove, korisnik uz popunjeni obrazac Podaci za potporu i isplatu po svakoj pojedinoj obustavi dužan i za članove posade tog ribarskog plovila dostaviti propisanu dokumentaciju, a koja se je dosada dostavljala uz zahtjev za isplatu (npr. obračunske liste, JOPPD obrasci, popis posade itd.) .

Dokumentacija se za svaku privremenu obustavu podnosi u obliku koji je propisan u Popisu dokumentacije za potporu i isplatu, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostavlja na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: "Dokumentacija za potporu i isplatu u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (NAVESTI ZA KOJU SE PRIVREMENU OBUSTAVU DOSTAVLJA DOKUMENTACIJA*)- ne otvarati"

* Na omotnici se navode sljedeće oznake, ovisno za koju se privremenu obustavu u omotnici dokumentacija dostavlja:

  • plivaričarski ribolov za siječanj/veljaču 2022.
  • plivaričarski ribolov za svibanj 2022.
  • koćarski ribolov COVID-19 za 2021.
  • koćarski ribolov COVID-19 za 2022.
  • koćarski ribolov za rujan/listopad 2021.
  • koćarski ribolov za rujan/listopad 2022.