Objavljen natječaj za dodjelu kvote za plivarice tunolovke

2023-04-14

U Narodnim novinama broj 40/2023 objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom.

Državna kvota dodjeljuje se najboljim ponuditeljima u pojedinačnoj količini od 75 tona, a ukupna kvota iznosi 150 tona.

Prihvatljivi ponuditelji su vlasnici plovila duljine do 40 metara, koja imaju u povlastici upisanu okružujuću mrežu plivaricu tunolovku, a koja nemaju dodijeljenu individualnu plivaričarsku kvotu (potpisan ugovor s Ministarstvom o dodjeli individualne plivaričarske kvote tijekom razdoblja od deset godina) sukladno s Pravilnikom o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, NN 63/2022, 38/2023

Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 21. travnja 2023. godine u 12 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

»Za natječaj – dodjela dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) u 2023. godini okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom – ne otvarati«.


Od ostalih novosti, na e-savjetovanju je do 8. svibnja otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti" (scrapping).

Potpora će se dodijeliti za uništavanje ili prenamjenu ribarskog plovila u druge djelatnosti izvan gospodarskog ribolova. Uvjet je minimalna godišnja ribolovna aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja Zahtjeva za potporu i najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.

Korisnik ove potpore neće smjeti registrirati odnosno postati vlasnik ili unajmiti novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od primitka potpore, sukladno članku 20. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) 2021/1139. Novo ribarsko plovilo podrazumijeva ribarsko plovilo novo za korisnika.

Segmenti flote prihvatljivi za financiranje će biti navedeni u u sklopu Natječaja.


Do 7. svibnja je otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o Registru plovila u akvakulturi, a do 12. svibnja Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2023. godine.