Objavljen Natječaj za kvotu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune

2022-05-21

U Narodnim novinama broj 57/2022 je objavljen dugo očekivani javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.

Natječaj je otvoren 10 kalendarskih dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (20. svibnja 2022. godine).

Ribolov plavoperajne tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata (Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 16/2022).

Ribolov trofejnih primjeraka tune je defeciran Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 53/2022.

Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote iz 2021. godine i ponuđene cijene za kilogram kvote se nalaze na mrežnoj stranici Uprave ribarstva.

U istom broju Narodnih novina je objavljen i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna. U prošloj objavi smo spomenuli da je ovaj pravilnik bio na e-savjetovanju i predložilo se da prvi kupci tune i igluna mogu biti osim odobrenih objekata i subjekti u poslovanju s hranom - ugostiteljski objekti i ribarnice.

Na tu izmjenu je dan prigovor od strane ceha ribara i sekcije ribara s pasivnim alatima pri obrtničkoj komori Šibensko Kninske županije s obrazloženjem da su na području županije izgrađeni novi odobreni objekti koje se na ovaj način devalorizira. Na prigovor je Uprava ribarstva odgovorila sljedeće: "Prijedlog se djelomično prihvaća. Naime, činjenica je da i dalje nisu stečeni osnovni preduvjeti da bi se tuna i iglun stavljali na tržište isključivo putem odobrenih objekata na cijelom području Republike Hrvatske. Analizirajući tijekom 2020. i 2021. godine plasiranje tune i igluna na tržište u pogledu udjela koji ide kroz odobrene objekte i van njih, razvidno je da je 85% tune i 79% igluna već danas plasirano kroz odobrene objekte-. Smatramo da je to vrlo dobar pokazatelj smjera u kojem želimo ići. Treba također imati na umu da postoji i razlika u prosječnoj cijeni otkupa ovisno o kategoriji prvog kupca pa tako odobreni objekti otkupljuju tunu po prosječnoj cijeni od 72 kune po kilogramu i igluna po cijeni od 69 kuna, dok ostali kupci otkupljuju tunu po prosječnoj cijeni od 86 kuna, a igluna po 78 kuna (prosjek je za 2020. i 2021. godinu), što je za ribare znatna razlika. Nadalje, ako bi danas primijenili odredbu da se tuna i iglun moraju stavljati na tržište isključivo putem odobrenih objekata, to bi u praksi značilo da se tuna i iglun iz domaćeg ulova u restoranima Dubrovačkog područja moraju distribuirati putem odobrenih objekata u drugim županijama, Splitsko-dalmatinskoj ili Šibensko-kninskoj. Ovo bi značilo da se po iskrcaju riba vozi u udaljene odobrene objekte ili da ribari iskrcavaju svoj ulov u tim županijama, što bi znatno povećalo njihove troškove, a bili bi prisiljeni prodavati ribu po nižoj cijeni te je upitno koliko bi bili rentabilni. Obzirom da se još uvijek nisu stekli osnovni preduvjeti da bi se tuna i iglun plasirali isključivo putem odobrenih objekata, jer se ne mogu osigurati jednaki uvjeti za sve na cijelom području Republike Hrvatske, navedenu odredbu treba prolongirati i to do zaključno 31. prosinca 2023. godine. U međuvremenu će se pristupiti izradi novog zakonskog rješenja i savjetovanjima sa svim zainteresiranim subjektima kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje."

U Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti je na kraju napravljen kompromis, kojim se odredba iz članka 6. stavka 10. koja je vrijedila do 1. listopada 2020. godine produžuje do 31. prosinca 2023. godine.

Stavak 10. članka 6. sada glasi: "Izuzev registriranih prvih kupaca tune i igluna navedenih u stavku 1. ovog članka, registrirani prvi kupci tune i igluna mogu biti i registrirani prvi kupci subjekti u poslovanju s hranom - ugostiteljski objekti, i ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, isključivo ako kupuju cijelu tunu ili igluna s namjenom prodaje krajnjem potrošaču i ako se ne radi o tuni ulovljenoj plivaricom tunolovkom."

Osim toga, izmjenom pravilnika se uvodi nova boja markica/barkodova za tunu ulovljenu u gospodarskom ribolovu plivaricom tunolovkom - siva boja.