Objavljen novi Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji na proizvodnim područjima za školjkaše

2022-10-31

U Narodnim novinama broj 126/2022 objavljen je Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje. Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila postupanja u slučaju kada rezultati praćenja pokažu da nisu zadovoljene zdravstvene norme za žive školjkaše, žive bodljikaše, žive plaštenjake i žive morske puževe namijenjene prehrani ljudi te detaljna pravila za mikrobiološku klasifikaciju proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša. Ova mikrobiološka klasifikacija se ne odnosi  na češljače, bodljikaše i morske puževe koji nisu filtratori.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (NN, 82/2014) i Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša (NN, 118/2009).


Karta s označenim klasificiranim proizvodnim područjima za uzgoj i izlov školjkaša se nalazi na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr) :