Objavljeni pravilnici za mjere potpore II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu i IV.4. Prerada

2023-11-10

U Narodnim novinama su objavljeni prvi pravilnici za mjere potpora iz Programskog razdoblja 2021.-2027.

Radi se o mjerama II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu i IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prema ažuriranom planu objave natječaja za 2023. godinu, ove su mjere bile planirane za srpanj, ali zbog administrativnog opterećenja i isplata brojnih potpora ove godine, cijeli raspored se izgleda pomaknuo za nekoliko mjeseci.


Uskoro će vjerojatno biti objavljeni i natječaji za ove mjere, kojima će biti definirani i rokovi predaje zahtjeva kao i maksimalni iznosi potpora i drugi uvjeti.