Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa

2024-01-04

U Narodnim novinama broj 2/2024 objavljena je Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

Izradom i donošenjem Plana potrebno je osigurati uspostavu i provedbu prostornog planiranja morskog područja u obuhvatu Plana, tj. izraditi prostorno-planska rješenja kojima se utvrđuje prostorna i vremenska raspodjela relevantnih postojećih i budućih aktivnosti i način korištenja u njihovim morskim vodama (vode, morsko dno i podtlo).

Okvir aktivnosti koji će se u izradi Plana razmatrati vezan je za sljedeća područja djelatnosti i zaštite prostora:

područja akvakulture

ribolovna područja

– objekti i infrastruktura za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području sjevernog Jadrana

– pomorski prometni putovi i prometni tokovi

– područja vojnih vježbi

lokalitete za očuvanje prirode i vrsta te zaštićena morska područja

– znanstvena istraživanja

– podmorske kablove i cjevovode

– podvodnu kulturnu baštinu.


Republika Hrvatska utvrđuje područja za dodatnu zaštitu sukladno odredbama Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine, i to zadanim ciljevima: 10% stroge zaštite i 30% ostalih vrsta zaštite (kopnenih i morskih područja; projekt u tijeku). Nadalje, u tijeku je »OPKK projekt«: Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom. Sukladno Direktivi o staništima i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, sustavno kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa, omogućit će povećanje znanja o rasprostranjenosti i stanju morskih resursa. Ujedno će doprinijeti podatkovnoj nadopuni Informacijskog sustava zaštite prirode (uključujući prostornu bazu podataka o staništima), praćenju stanja vrsta i staništa te dopuni i određivanju ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u moru, kao i kvalitetnijem planiranju upravljanja Natura 2000 i zaštićenim područjima, planiranju korištenja i upravljanja biološkim morskim resursima, prostornom planiranju morskog područja te izvještavanju sukladno preuzetim međunarodnim obvezama.