Odobreno prvo brodogradilište/rezalište za scrapping

2024-04-23

Na mrežnoj stranici euribarstvo objavljena je obavijest da je odobreno prvo brodogradilište u kojem će se moći obaviti uništavanje ribarskih plovila koja su na popisu za mjeru I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila trenutno ima subjekt NUIĆ NAUTIKA d.o.o., postrojenje Kaštel Štafilić, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje.

Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici.