Plovila koja su brisana iz Upisnika brodova

2022-01-03

Preporučujemo svim vlasnicima ribarskih plovila koji su dobili Rješenja o brisanju jahti i brodica iz Upisnika brodova Republike Hrvatske (jer vlasnici nisu platili naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora za 2019. i 2020. godinu), da povlastice stave u pohranu, dok ne izvrše ponovni upis u Upisnik brodova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017, 14/2019), članka 19., Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinut će se:

- ako se utvrdi da više nisu zadovoljeni uvjeti za izdavanje povlastice, a povlastica nije pohranjena u skladu s odredbama iz članka 18. ovoga Zakona.

Povlastice mogu biti u pohrani do dvije godine.

Popis brodica za koje je evidentiran nepodmireni dug nalazi se na elektroničkoj oglasnoj ploči Upisnika brodova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (https://mmpi.gov.hr/aktualno/pomorske-informacije/elektronicka-oglasna-ploca-upisnika-brodova-22581/22581).