Poziv uzgajivačima u akvakulturi da predaju zahtjeve za upis plovila u Registar

2023-09-14

Uprava ribarstva je na svojim stranicama objavila obavijest kojom poziva sve nositelje dozvole za akvakulturu, koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste plovila, da predaju zahtjeve za upis tih plovila u Registar plovila u akvakulturi jer jedino upisana plovila imaju pravo korištenja plinskog ulja obojenog plavom (plavog dizela).

Sukladno članku 22. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23) i Pravilniku o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/23), plovilo se može upisati u Registar plovila samo ako:

  • se nalazi u vlasništvu, najmu ili leasingu nositelja dozvole za akvakulturu
  • je upisano u Upisnik brodova koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za pomorstvo s važećim tehničkim pregledom, odnosno u Hrvatski Registar brodova (HRB) s dokazom o tehničkoj prihvatljivosti plovila.
Zahtjev za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi – obrazac


Popunjen i potpisan zahtjev sa svim potrebnim prilozima se dostavlja:

  • elektroničkim putem na e-mail: akvakultura@mps.hr, uz zatraženu potvrdu o isporuci
ili
  • preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.