Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. “Diversifikacija i novi oblici prihoda”

2020-12-19

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. siječnja 2021.

Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti koji doprinose diversifikaciji prihoda ribara.

Prihvatljivi korisnici: Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru; plovilo mora biti u funkciji, mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije kalendarske godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali NAKON podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos potpore je limitiran s 3 uvjeta:

1. Udio potpore: 50% uz iznimke: 80% ako je operacija vezana uz mali priobalni ribolov (Pojašnjenje: to je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate); 85% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo (Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima); 60% ako operaciju provodi ribarska zadruga, 75% ako operaciju provodi organizacija proizvođača);

2. Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja je 50 posto proračuna predviđenog u poslovnom planu (a poslovni plan može uključivati i prihvatljive i NEPRIHVATLJIVE troškove, poput troškova najma ili troškova koji su već plaćeni prije predaje zahtjeva za potporu).

3. Najveći iznos potpore po korisniku: 75.000,00 eura

Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku.

Ukupna sredstva za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja: 7.084.936,00 eura

Svi obrasci i dokumentacija su na poveznici: https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-6-diversifikacija-i-novi-oblici-prihoda/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda" "Narodne novine", broj 104/20

NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede NN 111/2020

Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti. NAPOMENA: U sklopu dokumentacije za predaju zahtjeva se traži odgovarajući dokument kojim se dokazuje da korisnik ne obavlja/nije obavljao komplementarnu djelatnost koja je predmet potpore
Pojašnjenje: Dokument se dostavlja ako korisnik u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ima u nadležnom registru već registriranu djelatnost koja je predmet potpore, ali istu ne obavlja niti je obavljao do sada (npr. knjigovodstvena, računovodstvena ili druga odgovarajuća dokumentacija)

Ulaganja/aktivnosti obuhvaćaju:

a) ulaganja u ribarsko plovilo u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga

b) ulaganja/aktivnosti izvan ribarskog plovila u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije i/ili uspostave objekata/zahvata u prostoru i/ili usluga za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga.

Uz navedene troškove, prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te popratne dokumentacije koja se dostavlja uz predmetne zahtjeve.

Komplementarne djelatnosti se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.