Rok za predaju zahtjeva za potporu - kompenzaciju štete od dupina

2022-03-24

Još je 8 dana do isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu - kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, koji traje do 1. travnja 2022. godine.

Za razliku od potpore male vrijednosti za ribare, za potporu za štete od dupina NIJE potrebno dokazati prodani ulov.

Uvjeti za dodjelu kompenzacije su:

  • korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice

  • ribarsko plovilo mora biti u funkciji (obavljen tehnički pregled);
  • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od 60 ribolovnih dana ostvarenih ribolovnim alatima jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama, u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu. Korisniku se računaju ribolovni dani samo po jednoj skupini ribolovnih alata;
  • Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos potpore po plovilu može iznositi 70.000,00 kuna


Zahtjev treba poslati na adresu:

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78 , 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore - kompenzacija za štete na ulovima od dupina - NE OTVARATI«


Dokumentacija i zahtjev se nalaze na poveznici: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996

 

Izračun potpore

Udio javne potpore iznosi 50 posto iznosa naknade, odnosno 80% za mali priobalni ribolov te 85% za ribare s prebivalištem na Dugom otoku, Visu, Mljetu i Lastovu

Naknada = Koeficijent  x  količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini*    prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini


Koeficijent: za jednostruke mreže stajačice 0,42;  za trostruke mreže stajačice 0,5; za pridnene povlačne mreže koće 0,03

Vrste riba: list, oslić, bukva, trlja blatarica, lokarda, orada, muzgavac, ušata i sipa

U obzir se uzimaju samo one količine ulova za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci se pri obračunu uzimaju iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.


PRIMJER:

- ribar je ulovio 200 kg orada/komarči u 2021. godini, trostrukim mrežama stajčicama prema dostavljenom izvješću, koje je dostavljeno u roku

- ribar ima plovilo manje od 12 metara i nema u povlastici upisane povlačne alate - iznos potpore je 80%

- za primjer koristimo (izmišljenu) prosječnu cijenu komarče od 37kn

NAKNADA = 0,5 x 200kg x 37kn = 3.700kn

IZNOS POTPORE = 80 posto od 3.700kn = 0,8 x 3.700kn = 2.960kn