Smanjenje stope PDVa i nova Potpora COVID-19 za ribarstvo i akvakulturu

2022-03-30
 

U Narodnim novinama broj 39/2022 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.).

Najvažnija izmjena koja se odnosi na sektor ribarstva i akvakulture je izmjena članka 38., stavka 2.: 

(2) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

n) isporuku žive ribe,

o) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

p) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

z) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.Od ostalih novosti, na Facebook stranici Ceha ribara Obrtničke komore Istarske županije nalazi se obavijest o predaji zahtjeva za novu potporu COVID-19, koja će vjerojatno uskoro biti objavljena i u Narodnim novinama te na stranici Uprave ribarstva https://ribarstvo.mps.hr/

Obavijest prenosimo u cijelosti:


POTPORE ZA POMOĆ SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Europska komisija je u petak, 25. ožujka 2022. godine, na podneseni zahtjev Ministarstva poljoprivrede odobrila Program državne potpore u ribarstvu i akvakulturi za pomoć gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19, vrijedan 75 milijuna kuna.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore propisuju se pravilnikom kojeg je Ministarstvo poljoprivrede uputilo na objavu.

Program državne potpore podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem ublažavanja negativnih gospodarskih i socijalnih učinaka na sektor ribarstva i akvakulture.

Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Kako se radi o potpori za pomoć uslijed COVID-19, u skladu sa Privremenim okvirom, jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje ove potpore je da korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu radi COVID-19 ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja. Uz ovaj osnovni uvjet, korisnici moraju ispuniti i određene uvjete specifične za sektor kojemu pripadaju.

Obrasci će biti objavljeni nakon objave Pravilnika u Narodnim novinama (najkasnije do 1. travnja 2022.), a rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. travnja 2022. godine.

Kako bi potencijalni korisnici bili spremni sa potrebnom dokumentacijom, a s obzirom na kratkoću vremena, u prilogu se nalazi popis potrebne dokumentacije.