Važno na e-savjetovanju 

2022-06-20

Na e savjetovanju se nalaze tri važna dokumenta.


Još samo 3 dana (do 23. lipnja) je otvoreno Savjetovanje s javnošću za Program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Savjetovanje je otvoreno u trajanju od samo deset dana, s obrazloženjem da se mora osigurati pravovremeno službeno podnošenje Programa prema Europskoj komisiji, u skladu sa dinamikom podnošenja Sporazuma o partnerstvu. Osim toga, konzultacije sa sektorom, javnošću, nevladinim udrugama i relevantnim državnim i javnim tijelima se provode kontinuirano od 2019. godine te su svi imali mogućnost do sada dati svoje prijedloge i mišljenja za ovaj dokument.


Do 10. srpnja su otvorena Savjetovanja s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu te za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi.


U zakonu o morskom ribarstvu mijenja se članak 55. u cilju sudske zaštite korisnika u postupcima provedbe potpora u ribarstvu. Naime, do sada akti kojima su se dodjeljivale potpore nisu bili upravni akti te se nije mogla uložiti žalba upravnom sudu. Izmjenom zakona propisuje se da se u postupcima provedbe potpore odlučuje rješenjem te da je protiv rješenja moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Nadalje, člancima 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. se novčani iznosi izraženi u kunama usklađuju s iznosima u eurima sukladno odredbama zakona kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U zakonu o akvakulturi se člancima 2., 3. i 4. također novčani iznosi izraženi u kunama usklađuju s iznosima u eurima sukladno odredbama zakona kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.